Het Lage Noorden

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
 De rol, positie, en werkwijze van Het Lage Noorden in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert dat er stappen zijn genomen om verder te professionaliseren en een duidelijker profiel te ontwikkelen. Zij mist echter een uitgesproken artistieke visie en zou meer samenhang willen zien in de activiteiten. Er zijn volgens de commissie te weinig aanknopingspunten in de aanvraag om voldoende inzicht te krijgen in de artistieke uitgangspunten van de programmering.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als onvoldoende. Het programmaplan geeft de commissie geen inzicht in welke kunstenaars worden geselecteerd en waarom. Volgens de commissie spreken er vooral voornemens uit de aanvraag en te weinig concretisering van de programmering. De vertaling van de artistieke visie naar het programmaplan is in de ogen van de commissie niet overtuigend genoeg.

De mate waarin Het Lage Noorden een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert dat Het Lage Noorden een duidelijk beeld heeft van het publiek. Hoewel wordt omschreven welke doelgroepen men wil bereiken, vindt de commissie dit te generiek uitgewerkt en mist zij een heldere strategie. De plannen in 2024 om een breder publiek van toeristen en passanten aan te spreken en kunst breed te delen, is in haar ogen te vrijblijvend.

De bijdrage van Het Lage Noorden aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert de residentieplek die kunstenaars de kans en ruimte biedt om zich te verdiepen in de lokale context en de regio Friesland. De betrokkenheid en interesse in de plek van een aantal gerenommeerde kunstenaars en samenwerkingspartners geeft in de ogen van de commissie overtuigend aan dat er behoefte is aan zo'n plek in deze regio.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Het Lage Noorden net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.