(A)WAKE

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als goed. Zij is van mening dat (A)WAKE een relevante en overtuigende visie heeft die duidelijk tot uiting komt in de geïnitieerde activiteiten en samenwerkingsprojecten. De commissie heeft waardering voor de zelfreflectie en ambitie van de betrokkenen. Zij waardeert de ontwikkeling van het realiseren van op zichzelf staande een samenhangende programmering die complexe thema’s op een geheel eigen wijze ruimte weet te geven.
 

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als goed. Zij heeft waardering voor het geambieerde programma waarbinnen kunst, humor en politiek elkaar ontmoeten. De voorgestelde selectie kunstenaars is overtuigend en sluit volgens de commissie goed aan bij het beoogde programma. Zij heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het plan vanwege de ervaring en het netwerk van de artistieke leiding.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als goed. Zij vindt dat (A)WAKE een duidelijk beeld heeft van haar achterban en dat (A)WAKE deze goed weet te bereiken. De commissie heeft vertrouwen dat mede door de buurthuisfunctie de beschreven doelgroepen bereikt worden.
 

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als goed. De commissie is van mening dat (A)WAKE lokaal en nationaal een unieke positie inneemt door haar missie en aanpak. De commissie meent dat (A)WAKE een aantrekkelijke samenwerkingspartner is, maar ook zelfbewust een eigen programmering tot stand kan brengen zonder haar buurtfunctie te verliezen.
 

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hoewel de begroting weinig inzicht biedt in de kosten van de verschillende programmaonderdelen, heeft zij vertrouwen dat het kunstpodium in staat is het programma uit te voeren. Ze ziet een ervaren en professionele organisatie.
 

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als zeer goed. Volgens de commissie is er sprake van een zelfbewuste en reflectieve blik op de verschillende codes. Zij waardeert dat de naleving van de codes is verankerd in de organisatie en dat (A)WAKE een extra stap zet door het team ook mentale ondersteuning te bieden.
 

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van (A)WAKE goed is en adviseert de aanvraag toe te kennen.