Noorderlicht

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het Mondriaan Fonds heeft voor de regeling Programma’s Kunstpodia 2025-2028 de definitie van een kunstpodium aangescherpt. Daarbij zijn organisaties zoals werkplaatsen, kunstbeurzen, galeries, manifestaties, biënnales/triënnales, online platforms en festivals uitgesloten. De adviescommissie heeft deze aangescherpte definitie meegewogen in de beoordeling van de aanvragen. Zij komt daarmee tot het volgende Advies:

De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert dat Noorderlicht zich opstelt als platform voor hedendaagse waarneming, waarbij fotografie een centrale rol speelt. Zij herkent echter te weinig een overtuigende en scherpe artistieke visie passend bij een kunstpodium met een aansluitende programmering in de afgelopen twee jaar. Hoewel Noorderlicht artistiek-maatschappelijke verhalen stimuleert, vindt de commissie de thema’s van de afgelopen activiteiten nog te algemeen. Er is aandacht is voor activiteiten van Noorderlicht in verschillende media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie meent dat in het programmaplan veel nadruk ligt op de biënnales/festivals van Noorderlicht en dat de rest van het programma onder de pijlers Noorderlicht On Tour en Noorderlicht Studio nauwelijks is uitgewerkt. De commissie merkt op dat de thema’s voor de biënnales duidelijk zijn beschreven en relevant zijn, maar dat de inhoud van de overige programmering nog grotendeels onbekend is, behalve dat deze een samenhang zal vormen met de festivals. Zij meent daarom dat Noorderlicht meer functioneert als een festival met een aanvullend programma, dan als een kunstpodium zoals gedefinieerd in de regeling. Daarnaast ziet zij te weinig samenhang in de keuze voor de kunstenaars in aansluiting op een artistieke visie en vindt zij de invulling van met name de juniorcuratoren te weinig toegelicht. Op basis van het verleden heeft de commissie wel vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Noorderlicht draagt bij aan de ontwikkeling van fotografie in relatie tot andere disciplines, maar gaat in de opzet van haar activiteiten vooral door op de ingeslagen weg. De commissie vindt het idee van de ontwikkeling van Noorderlicht tot een Zoöp interessant, maar nog nauwelijks uitgewerkt. Het programma verhoudt zich tot ontwikkelingen in de maatschappij, bijvoorbeeld op het vlak van technologie, maar de commissie meent dat de positionering actueler en scherper had gekund.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij is er op basis van het verleden van overtuigd dat Noorderlicht een groot en breed publiek zal trekken voor de biënnales. De commissie heeft echter onvoldoende vertrouwen dat Noorderlicht ook naast de biënnales het beoogde publiek voor haar activiteiten zal bereiken. De marketingstrategie is volgens de commissie te weinig uitgewerkt en doelgroepen zijn slechts in algemene bewoordingen beschreven. Noorderlicht presenteert geen gerichte communicatieaanpak per doelgroep of per activiteit.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. De aanvrager werkt met lokale, nationale en internationale partners en is de enige organisatie die op deze schaal fotografie presenteert in de regio. De commissie meent dat Noorderlicht zich naast de biënnales meer zou kunnen profileren als een kunstpodium, bijvoorbeeld met de activiteiten in de Studio. Noorderlicht wordt ondersteund door de gemeente en provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Noorderlicht reflecteert in de aanvraag met name op principes rond een eerlijk honorarium en een eerlijke organisatie. Er worden actiepunten genoemd, maar deze zijn vrij breed omschreven en niet voorzien van een stappenplan.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als goed. Noorderlicht geeft aan de principes en aanbevelingen van de GCC te onderschrijven en geeft daarnaast in toelichting op de thema's een gedegen onderbouwing van de invulling daarvan. Het bestuur reflecteert op het beleid en benoemt een aantal ambities en stappen voor de komende periode.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Noorderlicht heeft goede intenties, maar geeft minimaal blijk van een actief beleid op de Code D&I. De reflectie is te eenzijdig en beperkt. De organisatie noemt een aantal algemeen geformuleerde actiepunten, maar concrete doelen en een stappenplan ontbreken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Noorderlicht net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.