Kunsthuis SYB

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie meent dat Kunsthuis SYB een heldere profilering en artistieke visie heeft die overtuigend terugkomt in de activiteiten van de afgelopen jaren. Kunsthuis SYB is een eigenzinnige en voor de regio unieke plek waar veelbelovende kunstenaars in contact worden gebracht met het lokale publiek en de omgeving. Het rijke cultuurlandschap en de onderbelichte geschiedenis van Friesland zijn vaak de inspiratiebron voor interessante projecten die tijdens de residencies worden ontwikkeld. De commissie waardeert het dat Kunsthuis Syb kunstenaars de mogelijkheid biedt met verschillende vormen van presentaties te experimenteren. Er is aandacht voor de activiteiten in diverse (kunst)media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende.
 Het programmaplan Húshimmelje/Unpacking the House is overtuigend uitgewerkt en passend bij de visie, de locatie en actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst. Met dit onderscheidende programma onderzoekt Kunsthuis SYB hoe het huiselijke en het politieke met elkaar verbonden zijn. Het kunstpodium gaat daarbij in op urgente en actuele feministische en queer vraagstukken. De kunstenaars zijn passend bij het programmaplan. Wie de residenten worden is nog niet duidelijk maar in de aanvraag is helder uiteengezet wat de selectiecriteria zijn. De commissie is overtuigd van de haalbaarheid en kwaliteit van het programmaplan.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat Kunsthuis SYB met het programma voor de komende jaren zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, met behoud van reeds bewezen elementen. De keukentafelgesprekken waar residenten in gesprek gaan met buurtbewoners, het verlengen van de openingstijden en het uitnodigen van meer gasten is voldoende vernieuwend voor de organisatie zelf. De commissie meent dat Kunsthuis SYB op overtuigende wijze de activiteiten weet te verweven met actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel uit de aanvraag bewustzijn blijkt over de juiste programmering per doelgroep en inzet van middelen, vindt de commissie de communicatiestrategie niet altijd even overtuigend uitgewerkt. De doelgroepen zijn te algemeen beschreven en worden niet concreet gekoppeld aan doelen, middelen en communicatieboodschappen. Door de samenwerkingen met onder andere Het HEM en Casco, en de ruimere openingstijden heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als goed. Kunsthuis SYB vervult een belangrijke functie in Friesland en biedt een voor de regio uniek programma aan. De commissie vindt het prijzenswaardig dat Kunsthuis SYB zich actief inzet om mbo-studenten te betrekken in de organisatie, het publiek en in de programmering. De residenten werken samen met mensen uit de omgeving en het contact met het publiek is laagdrempelig. De commissie waardeert dat de communicatie zowel in het Nederlands, Engels als Fries is. Daarnaast wordt samengewerkt met regionale en landelijke partners uit het kunstenveld, maar ook met partners buiten de kunstsector zoals scholen, asielzoekerscentra en zorginstellingen. Het kunstpodium is lid van de Noordenaars. Er is financiële ondersteuning vanuit de provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich hierin vinden en neemt dit vooradvies over.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. Kunsthuis SYB onderschrijft de FPC en past deze toe. Jaarlijks worden de kernwaarden van de code besproken en gemonitord of en hoe deze worden toegepast in de praktijk. Uit de aanvraag blijkt duidelijk dat het kunstpodium veel belang hecht aan Fair Pay en de toelichting daarop is zeer uitgebreid met verbeterpunten en een stappenplan. De overige onderdelen van de FPC worden door de organisatie minder in detail toegelicht, maar uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van een actief en geïmplementeerd beleid.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als goed. Kunsthuis SYB onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt goed hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. De aanvrager geeft aan dat de taken en rollen van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een reglement. Met een toelichting op de onderdelen van de GCC overtuigt de aanvrager dat het de code serieus neemt. De aanvrager geeft reflectie op het eigen handelen en noemt verbeterpunten. Er is een stappenplan, hoewel deze meer uitgewerkt had kunnen worden.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als goed. Kunsthuis SYB onderschrijft de code en er is sprake van een actief en goed geïmplementeerd beleid. Er worden verbeterpunten benoemd en hoe deze aan te pakken. Ook reflecteert Kunsthuis SYB overtuigend op het eigen handelen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunsthuis SYB ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.