Stichting Bowerheim

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie en werkwijze van Stichting Bowerheim in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie mist in de aanvraag een heldere inhoudelijk-artistieke visie. Er zijn veel plannen en uit de aanvraag spreekt ambitie, maar het ontbreekt aan focus en heldere doelstellingen ten opzichte van wat Stichting Bowerheim beoogt te ontwikkelen. De commissie is van mening dat de uitgangspunten focus, aanscherping en uitwerking behoeven.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie ziet geen relevante relatie tussen de kunstenaars die worden uitgenodigd en de summier benoemde artistieke doelstellingen van het podium. Er is een programmamaker die de kunstenaars zal selecteren, maar het is niet duidelijk hoe deze selectie tot stand komt en welke positie de programmamaker inneemt binnen het podium. Daarnaast is de commissie van mening dat het programmaplan nog onvoldoende is ontwikkeld.

De mate waarin Stichting Bowerheim een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De commissie mist een heldere omschrijving voor wie het programma bedoeld is en het is volgens de commissie onduidelijk op welke manier de instelling publiek wil betrekken.

De bijdrage van Stichting Bowerheim aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie is van mening dat Stichting Bowerheim een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan de regionale infrastructuur als de doelstellingen en uitgangspunten verder worden doorontwikkeld. Zij mist echter een programmaplan met scherpe keuzes en een duidelijke inbedding in de omgeving. De commissie is daardoor niet overtuigd dat de positie die de instelling op dit moment lokaal en regionaal inneemt zichtbaar en onderscheidend genoeg is in de Achterhoek.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Bowerheim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.