CAMPIS

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van CAMPIS in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Met het aantrekken van een curator en een externe adviseur is een stap gezet naar een meer professionele organisatie. Inhoudelijk heeft zich dit, naar de mening van de commissie, nog niet vertaald naar een stevigere positie. De commissie vindt dat het in de aanvraag nog ontbreekt aan een overtuigende artistieke visie en mist een duidelijk eigen profiel en werkwijze van CAMPIS.

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 als net onvoldoende. Hoewel de commissie de eerste thematentoonstelling over het boerenlandschap interessant vindt, is de rest van het programmaplan in haar ogen te weinig uitgewerkt. De commissie mist in het programmaplan een helder artistiek vertrekpunt en vindt dat er te weinig onderlinge samenhang is van de verschillende programmaonderdelen. Daarnaast schiet volgens de commissie de inhoudelijke onderbouwing van de kunstenaarsselectie te kort.

De commissie beoordeelt de mate waarin CAMPIS een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan als onvoldoende. De commissie meent dat er onvoldoende sprake is van een overtuigend publieksplan. Het beoogde publiek wordt niet overtuigend omschreven maar slechts terloops genoemd. Van een gerichte aanpak is volgens de commissie geen sprake, waardoor in haar ogen niet duidelijk is of relevant publiek daadwerkelijk wordt bereikt.

De commissie beoordeelt de bijdrage van CAMPIS aan de aanwezige culturele infrastructuur als net onvoldoende. Zij vindt de wijze waarop CAMPIS zich verhoudt tot de lokale of regionale culturele context niet overtuigend. Hoewel er in Drenthe relatief weinig aanbod is, vindt de commissie de toegevoegde waarde van CAMPIS als kunstpodium gering vanwege het in haar ogen nog te magere artistiek-inhoudelijke profiel en onderscheidend programma.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van CAMPIS onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.