Greylight Projects

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Greylight Projects in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Greylight Projects is teruggekeerd naar de kern van haar activiteiten en meer focus heeft aangebracht in visie en missie. Daarnaast is een professionalisering van het podium ingezet. De commissie is echter van mening dat de vertaling van de artistieke visie onvoldoende zichtbaar is in de activiteiten van het afgelopen jaar. Zij mist een overtuigende reflectie op de eigen positie in heden en verleden.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert dat Greylight Projects zich verbindt aan de (eu)regio en de daarmee samenhangende thema’s als leidraad neemt voor de programmering. Zij mist echter concrete plannen en een heldere uitwerking en zou een meer inhoudelijke visie willen terugzien in de programmering. Daarnaast krijgt de commissie te weinig inzicht in de selectiecriteria voor de kunstenaars in de open call en mist zij in het programmaplan verdere reflectie op de in de aanvraag vermelde specifieke context van Heerlen.

De mate waarin Greylight Projects een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie ziet dat Greylight Projects het publieksbereik serieus neemt en via de eigen kanalen een divers en breed publiek beoogt te bereiken. De commissie is niet overtuigd van de onderbouwing hoe dit publiek betrokken wordt bij de programmering. Het plan leunt in haar ogen te veel op de aanname dat kunst in de openbare ruimte vanzelf een breed publiek trekt. Dit is weinig specifiek en te vrijblijvend en geeft geen vertrouwen dat het beoogde publiek daadwerkelijk bereikt gaat worden.

De bijdrage van Greylight Projects aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Greylight Projects toont zich relevant en geworteld in de omgeving. Er zijn veel lokale samenwerkingen met kunstenaars en instellingen in de regio Zuid-Limburg en vlak over de grens. De commissie is van mening dat Greylight Projects door haar meerjarige ervaring en activiteiten van aanvullende betekenis is voor de lokale en regionale infrastructuur.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Greylight Projects net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.