De Oude Kerk

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: positief

Het advies luidt: 
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van De Oude Kerk en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de recente activiteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is van mening dat de missie van De Oude Kerk helder is verwoord en als vanzelfsprekend aansluit bij een breed publiek door de combinatie van hedendaagse kunst en erfgoed in een bijzonder monument. De visie van het kunstpodium is gericht op de site-specifieke eigenschappen van het gebouw en verkennen de akoestiek, de perceptie van ruimte of de verhalen uit de eeuwenoude geschiedenis vanuit het perspectief van de kunstenaars met als doel nieuwe inzichten te presenteren, tot een uitwisseling van gedachten te komen en een meervoudig perspectief te bieden. De recente activiteiten en de programmering zijn hiervan het bewijs, wat ook terug te lezen is in de positieve waardering die het programma heeft ondervonden in de pers en van publiek.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder is en welke mogelijkheden het plan biedt voor de inhoudelijke ontwikkeling van De Oude Kerk beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is van mening dat het programma met de nadruk op kunstenaars die zich meer richten op een sociaal-maatschappelijke impact aansluit op de visie van ‘verandering als constante’. De werkwijze van De Oude Kerk waarbij slow curating en een interdisciplinaire benadering onderscheidend zijn gebleken, beweegt zich hiermee naar een nieuwe focus op mede-eigenaarschap en collectiviteit in de werkpraktijk. Hoewel de commissie de keuze voor een aantal kunstenaars meer voor de hand liggend vindt en minder internationaal gericht dan in de afgelopen jaren heeft zij voldoende vertrouwen dat het beoogde programma van goede kwaliteit zal zijn.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De programmering biedt een goede aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en een relevante herijking van het narratief van het verleden. Hoewel de plannen om een innovatieve archiefstrategie te ontwikkelen nog niet helemaal zijn uitgewerkt, biedt het in potentie een opening richting de gemeenschap en on(der)belichte geschiedenissen. Met de totaalinstallaties op grote schaal en op de locatie weet De Oude Kerk zich te onderscheiden in het internationale kunstenveld.

De mate waarin De Oude Kerk naar buiten treedt en probeert naast een passend publiek een nieuw en breder publiek te bereiken, ook door het bieden van publieksvriendelijke voorzieningen beoordeelt de commissie als voldoende. De Oude Kerk heeft publieksvoorzieningen zoals audiotours en hosts om het publiek te begeleiden en te ontvangen. Met de inzet van een medewerker educatie en inclusie zet De Oude Kerk in op het verbreden en verjongen van het publiek. De commissie heeft vertrouwen dat door de verankering van deze functie in de bedrijfsvoering, bredere publieksgroepen worden bereikt. Wel is zij kritisch op de omschrijving van de doelgroepen, die in de ogen van de commissie specifieker had kunnen worden ingevuld. Ook de inzet van middelen verdient een meer uitgewerkte aanpak op de diverse doelgroepen om de ambities te verwezenlijken.

De mate waarin De Oude Kerk een stimulerende rol speelt voor de aanwezige culturele infrastructuur en welke allianties en verbintenissen het kunstpodium aangaat om de activiteiten te realiseren, kennis uit te wisselen en samen te werken, beoordeelt de commissie als voldoende. De Oude Kerk is door de combinatie van hedendaagse beeldende kunst in een historisch gebouw uniek in Amsterdam maar ook landelijk onderscheidend. Naar de mening van de commissie gaat het kunstpodium voldoende samenwerkingen aan en is zij een verbindende partner voor kleine en grote instellingen in Amsterdam en omgeving. De structurele ondersteuning van het Amsterdams Fonds voor de Kunst vertegenwoordigt in de ogen van de commissie betrokkenheid op lokaal vlak.

De mate van professionaliteit in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Extern bureau Blueyard heeft de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de bedrijfsvoering geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit Download: advies.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Breed gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de culturele infrastructuur, op publieksbereik, de criteria gericht op de artistiek-inhoudelijke insteek in relatie tot de uiteindelijke activiteiten en de overtuigende strategie gericht op de extra investering van € 100.000 zwaarder gewogen omdat dit aandachtspunten zijn binnen deze categorie van de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van De Oude Kerk voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.