Omstand

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Omstand in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat Omstand een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie heeft op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst, die duidelijk zichtbaar is in de recente activiteiten. Volgens de commissie slaagt het kunstpodium er al lange tijd in kwalitatieve programma’s te presenteren. Daarnaast waardeert de commissie de reflectieve houding op de eigen organisatie. Hoewel zij niet geheel overtuigd is van de scherpte van de positionering, heeft zij vanwege de waardering voor de toekomstvisie en de wijze waarop Omstand is georganiseerd vertrouwen in een verdere positieve ontwikkeling. 

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat het programmaplan overtuigend aansluit bij het profiel van het kunstpodium als plek voor makers om met ruimte voor experiment nieuw werk te ontwikkelen en te presenteren. De commissie waardeert de aansprekende kunstenaarsselectie. Hoewel het programma in de ogen van de commissie sterk voortborduurt op eerdere programmaonderdelen en samenwerkingen, heeft zij vertrouwen in de realisatie van een kwalitatief programma. Eerder heeft Omstand dan ook bewezen met deze werkwijze interessante tentoonstellingen te organiseren.

De mate waarin Omstand een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. In de ogen van de commissie heeft Omstand een helder en goed onderbouwd beeld van het publiek. Vanwege de heldere programmalijn en het daarmee samenhangende herkenbare profiel, is zij ervan overtuigd dat het beoogde publiek wordt aangesproken.

De bijdrage van Omstand aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hoewel de commissie kritisch is op de scherpte van de positionering, vervult Omstand volgens haar een actieve rol op lokaal en regionaal niveau. Zij vindt dat het kunstpodium op betekenisvolle wijze ruimte biedt aan de talentontwikkeling van kunstenaars. De commissie waardeert de wijze waarop Omstand zich verhoudt tot de lokale en regionale culturele context en infrastructuur van Arnhem, wat volgens haar ook blijkt uit de vele samenwerkingen met verenigingen, festivals en educatiepartners.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Omstand ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.