Page Not Found

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Page Not Found en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is van mening dat Page Not Found een bijzonder initiatief is, gericht op publiceren als kunstvorm ondersteund met tentoonstellingen. De commissie meent dat Page Not Found zich als een van de belangrijkste plekken voor het discours rondom (artist)publishing heeft gepositioneerd. Dit wordt onderstreept door de positieve ontvangst en reacties van pers en peers uit het veld.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Page Not Found beoordeelt de commissie als voldoende. Zij is van mening dat het programmaplan ‘Mal d’Archive’ een interessante vertaling van de visie van Page Not Found kan opleveren naar het openen en toegankelijk maken van archieven. Hoewel het thema aansluit bij de actuele discussie over de rol van het archief, mist de commissie een aanvullende en verdiepende uitwerking op het bestaande discours. Het biedt in de ogen van de commissie een inhoudelijk en praktisch kader doch met een grote diversiteit aan kunstenaars en interessante dwarsverbanden. Een onzekere factor vormt naar de mening van de commissie, de twee onbevestigde kunstenaars die een belangrijk onderdeel vormen van het programma. Zij vindt het programma plan daarnaast zeer ambitieus in de uitvoering, maar heeft desondanks vertrouwen dat het beoogde inhoudelijke programma gerealiseerd kan worden met het huidige team.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert dat Page Not Found over het algemeen publiceren en archiveren op een niet-nadrukkelijke wijze koppelt aan de actualiteit. Ze heeft daarnaast een aantal nieuwe formats in het programma ontwikkeld waarvan de Thesis Award er een is.

De manier waarop Page Not Found naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Page Not Found besteedt naar de mening van de commissie aandacht aan publieksverbreding en de aanstelling van een art mediator is een eerste stap hiertoe. De doelgroepen worden uitgebreid beschreven, maar de benadering ervan in de communicatiestrategie blijft nogal generiek. De samenwerking met interdisciplinaire festivals biedt mogelijkheden voor verbreding. De communicatiedoelstelling om zich meer te verhouden met de buurt, wordt helaas niet uitgewerkt. Daarnaast is de commissie van mening dat Engels als voertaal eveneens een drempel opwerpt om deze doelgroep te bereiken.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. Page Not Found heeft in de ogen van de commissie een eigen positie in het kunstenlandschap. Het kunstpodium vertegenwoordigt een relevante niche en heeft vele samenwerkingen in de stad Den Haag. De inbedding in de eigen buurt is minder overtuigend. De financiële ondersteuning van de gemeente Den Haag en Stroom onderstrepen de betrokkenheid van lokale overheden voor Page Not Found.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Page Not Found voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.