L I N K

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van LINK beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel de commissie vindt dat de artistiek-inhoudelijke visie niet scherp is geformuleerd, is zij positief over de kwaliteit van de gerealiseerde projecten en de slagkracht die daaruit blijkt. Verder waardeert de commissie de ontwikkeling die LINK in haar ogen heeft doorgemaakt van een prille organisatie tot een zeer actief kunstpodium met een goed netwerk.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Vanwege het kleine aantal toezeggingen van kunstenaars, vindt de commissie het plan vrijblijvend en heeft ze minder vertrouwen in de uitvoerbaarheid. Zij vindt de kunstenaarsselectie echter interessant. De commissie meent dat deze goed aansluit bij de inhoudelijke uitgangspunten van het programmaplan en vindt de motivatie van LINK voor deze selectie helder en navolgbaar.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie heeft op basis van deze aanvraag vertrouwen dat het professionele publiek wordt bereikt, maar het plan biedt volgens de commissie geen overtuigende strategie om daarnaast ook het door LINK beoogde bredere publiek te bereiken.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij waardeert de aansprekende samenwerkingen die LINK is aangegaan en vindt dat de organisatie zich om die reden op overtuigende wijze verhoudt tot de lokale (culturele) context. De commissie meent dat LINK zich vanwege de focus op experimentele hedendaagse installatiekunst en interventies in de publieke ruimte weet te onderscheiden van instellingen die culturele programma's uitvoeren in dezelfde regio.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Zij plaatst een kanttekening bij het dekkingsplan, omdat niet wordt toegelicht op welke wijze LINK de beoogde inkomsten uit het donateursprogramma wil realiseren. Gezien het ambitieuze programmaplan, vindt de commissie de personele capaciteit van de organisatie klein. Op deze kanttekeningen na, vindt zij de begroting realistisch en helder toegelicht.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt de mate van reflectie volstaan en meent dat een aantal belangrijke uitgangspunten van de codes op orde zijn, zoals de honorering van kunstenaars, de wijze waarop het bestuur is ingericht en het beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. De commissie is echter kritisch op het feit dat de organisatie momenteel wordt gedragen door een klein team van individuen dat als vrijwilliger werkt.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van LINK voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.