Kunst is Leuk

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Kunst is Leuk in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt het initiatief voor Kunst is Leuk sympathiek en onderschrijft dat een podium voor hedendaagse kunst in potentie van meerwaarde is voor de lokale context. De commissie is echter kritisch op het te summiere artistiek-inhoudelijke fundament. De geformuleerde uitgangspunten zijn nog te algemeen voor een sterke inhoudelijke visie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan is te summier onderbouwd, waardoor zij vindt dat het plan niet op overtuigende wijze aansluit bij de ontwikkeling van het kunstpodium. In haar ogen ligt het zwaartepunt van het plan te zeer op de rol van Kunst is Leuk in de stad en herkent zij in de plannen te weinig een overtuigende artistieke visie. Over de kwaliteit van betrokken kunstenaars kan de commissie geen vertrouwen uitspreken, omdat zij niet in de plannen zijn vermeld. De motivatie voor dit gebrek aan inhoudelijke toelichting op het programma vindt de commissie niet overtuigend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De mate waarin Kunst is Leuk een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: er worden doelgroepen omschreven waarvan de commissie het aannemelijk vindt dat deze worden bereikt. Dit vertrouwen heeft vooral te maken met de locatie in de binnenstad en het grote aandeel dat ‘langslopend publiek’ heeft in het bereik van Kunst is Leuk. Daarnaast vindt de commissie dat de publieksplannen onvoldoende vanuit een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie zijn geformuleerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Kunst is Leuk aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie hecht aan het stimuleren van hedendaagse kunst in Almere, vindt zij de artistiek-inhoudelijke visie van Kunst is Leuk te summier, waardoor zij niet is overtuigd van het onderscheidende profiel van de organisatie. Daarnaast vindt de commissie dat Kunst is Leuk zich niet voldoende verhoudt tot instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio. Zo worden verschillende lokale partners genoemd, maar niet toegelicht wat de samenwerking behelst. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunst is Leuk onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.