What art can do

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting What art can do in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie waardering heeft voor de activiteiten in het recente verleden, vindt zij de artistiek-inhoudelijke visie van de organisatie te summier. De kwaliteit van activiteiten lijkt hoofdzakelijk te zijn bepaald door de praktijk van deelnemende kunstenaars, waarbij de eigen positie van het kunstpodium volgens de commissie relatief onderbelicht blijft. Deze aanpak resulteert in steeds wisselende invalshoeken per tentoonstelling, terwijl een onderbouwing voor die invalshoeken ontbreekt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de kwaliteit van de kunstenaarsselectie, maar vindt dat het artistieke vertrekpunt waar de selectie op is gebaseerd niet voldoende is toegelicht. De commissie meent dat om die reden de drijfveren van de organisatie en de overkoepelende visie niet helder zijn. Ook de samenhang in het programma is daardoor te weinig uitgesproken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin Stichting What art can do een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt dat de doelgroepen niet op overtuigende wijze worden beschreven. De toelichting is te summier en er worden in de ogen van de commissie te veel aannames gedaan. Het wordt onvoldoende duidelijk wie het publiek is en waar over de specifieke publieksgroep buurtbewoners wordt gesproken, vindt de commissie de plannen te vrijblijvend. Dit maakt dat zij niet voldoende vertrouwen heeft dat de beoogde doelgroepen worden bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als zeer slecht.

De bijdrage van Stichting What art can do aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie de aandacht voor opkomende getalenteerde kunstenaars waardeert, zijn de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten te weinig onderbouwd. Hierdoor is zij niet overtuigd van de mate waarin Stichting What art can do zich weet te onderscheiden ten opzichte van vergelijkbare organisaties in Amsterdam. Daarnaast vindt de commissie dat Stichting What art can do zich in de aanvraag niet uitgesproken genoeg positioneert binnen de bestaande culturele infrastructuur. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting What art can do ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.