RADIUS

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als goed. De commissie vindt het prijzenswaardig dat RADIUS in korte tijd een kunstpodium met een onderscheidend, verbeeldingsrijk en urgent programma heeft weten op te zetten dat goed wordt bezocht. Het kunstpodium heeft een heldere artistieke visie op het snijvlak van kunst, ecologie en wetenschap en heeft deze overtuigend vertaald in de activiteiten. De commissie vindt het niveau van de betrokken kunstenaars goed en de presentaties uit de afgelopen jaren interessant. Er is volop aandacht voor RADIUS in diverse (kunst)media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is van mening dat het nieuwe programmaplan goed aansluit bij de positie en visie van RADIUS. Volgens de commissie is het plan ambitieus en actueel, met een goede mix van gevestigde en opkomende kunstenaars uit binnen- en buitenland. Het spreekt de commissie aan dat educatieve programmaonderdelen een centrale plek in het plan hebben. In haar optiek doet dit recht aan het thema en de missie van RADIUS om klimaatverandering vanuit verschillende perspectieven te benaderen. De commissie vindt de ambities niet helemaal in lijn met het kleine team maar heeft op basis van het verleden voldoende vertrouwen in de haalbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als goed. Zij meent dat RADIUS doorlopend nieuwe perspectieven op urgente thema's rondom ecologie en klimaat biedt en daarmee een voortrekkersrol vervult. Het kunstpodium verhoudt zich hiermee tot zeer actuele en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Het weet met haar programma urgente thema’s te adresseren via de verbeeldingskracht van vooruitstrevende kunstenaars.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie is van mening dat de communicatiestrategie scherper uitgewerkt had kunnen worden. De doelgroepen worden te algemeen beschreven. Zij vindt dat RADIUS voornamelijk via de traditionele kanalen communiceert, terwijl de verschillende doelgroepen met andere middelen mogelijk beter bereikt kunnen worden. De commissie vindt het positief dat er structurele samenwerking is gezocht met DOK (de openbare bibliotheek van Delft) en dat wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een meerjarig wijkproject. Dit geeft haar voldoende vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie is van mening dat RADIUS, enerzijds door een uniek profiel en anderzijds door de locatie, een keur aan lokale en nationale samenwerkingen heeft opgebouwd. Mede hierdoor is het kunstpodium in korte tijd uitgegroeid tot aanjager van het debat over ecologie, op regionaal en nationaal niveau. Nu RADIUS de banden met de wijk wil aanhalen, meent de commissie dat ook de lokale inbedding beter gestalte zal krijgen, hetgeen de positie van het kunstpodium verder kan versterken. Er is financiële ondersteuning vanuit de gemeente.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als zeer goed. RADIUS heeft een actief geïmplementeerd beleid op het gebied van de Fair Practice Code. Veel uit de code past RADIUS vanaf haar oprichting toe en wordt gehandhaafd. Het kunstpodium volgt de beloningsrichtlijnen en deelt gegevens over de bedrijfsvoering intern en publiceert de jaarverslagen online. Daarnaast stelt het kunstpodium overeenkomsten op met rechthebbende makers. RADIUS heeft concrete verbeterpunten en een stappenplan opgesteld.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende.
RADIUS onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt hoe deze is geïmplementeerd in de organisatie. Taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een reglement. Hoewel de thema’s van de GCC in grote lijnen zijn beschreven zonder op alle onderdelen in te gaan, overtuigt de aanvrager dat het de code serieus neemt. De aanvrager geeft blijk van reflectie op het eigen handelen, noemt verbeterpunten en heeft een stappenplan geformuleerd.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. De toelichting op de code is te algemeen en hieruit blijkt niet dat er sprake is van een actief en geïmplementeerd beleid in het dagelijks functioneren van de organisatie. In reflectie op de code noemt RADIUS verbeterpunten en een stappenplannen, maar hier worden geen concrete acties of doelen aan gekoppeld.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van RADIUS ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.