Stichting voor het Hedendaagse Object

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij heeft waardering voor de kwaliteit van de kunstenaars waarmee in het recente verleden is gewerkt, maar mist in deze selectie samenhang. Stichting voor het Hedendaagse Object geeft aan een platform te zijn voor het presenteren van hedendaagse kunst, maar de commissie mist hierbij een verdere uitwerking van de artistieke visie op actuele onderwerpen in de beeldende kunst die verder gaat dan alleen het presenteren ervan. Er is sprake van aandacht voor de activiteiten van(kunst)media, hoewel de recensies met name de kunstenaars bespreken en niet specifiek het kunstpodium.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij meent dat het programmaplan niet overtuigend is uitgewerkt en mist een artistieke visie die de verschillende programmaonderdelen met elkaar verbindt, waardoor het programma te vrijblijvend wordt. Hoewel de commissie de beoogde kunstenaars interessant vindt, mist zij toelichting op de totstandkoming van deze beoogde selectie en hoe de kunstenaars bij het programmaplan passen. De commissie heeft door de summiere uitwerking van het programma onvoldoende vertrouwen dat er een overtuigend en volwaardig programma zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten van het plan beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Stichting voor het Hedendaagse Object ambieert uit te groeien van kleine naar middelgrote organisatie. Hoewel dit vernieuwend kan zijn voor de organisatie, vindt de commissie dat een concrete aanpak hiervoor in de toelichting ontbreekt. Daarnaast vindt de commissie dat de programmering zich slechts algemeen verhoudt tot maatschappelijke ontwikkelingen en mist zij wederom een overtuigende visie.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. In het communicatieplan wordt een breed scala aan doelgroepen benoemd, maar deze worden niet overtuigend uitgewerkt. De commissie vindt het plan te zeer een opsomming van doelgroepen en middelen, en mist een uitgewerkte strategie voor het bereiken van publiek. Het communicatieplan biedt de commissie onvoldoende vertrouwen dat het beoogde publiek zal worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij is van mening dat de aanvrager ten opzichte van andere instellingen in de omgeving in functie onvoldoende onderscheidend is. Hoewel Stichting voor het Hedendaagse Object verschillende samenwerkingen benoemt die ze wil aangaan, wordt niet overtuigend beschreven hoe ze wil samenwerken met partners op NDSM. Er is incidentele ondersteuning voor projecten vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Stichting voor het Hedendaagse Object geeft aan de richtlijn Kunstenaarshonorarium te volgen, maar dit is niet terug te vinden in de begroting. Verdere toelichting op andere aspecten van de Fair Practice Code, concrete verbeterdoelen of een stappenplan ontbreken.

De omgang met de Governance Cultuur Code (GCC) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Stichting voor het Hedendaagse Object geeft aan de Governance Cultuur Code te onderschrijven, maar uit de meegestuurde KVK-inschrijving blijkt dat niet aan de code wordt voldaan. Ook ontbreken er in het plan concrete verbeterpunten en een stappenplan, en is er geen reflectie op hoe de GCC in praktijk wordt gebracht.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Hoewel Stichting voor het Hedendaagse Object haar team en organisatie als divers omschrijft, komt de code D&I voornamelijk en vrij opportuun tot uitdrukking in de samenstelling en selectie van (inter)nationale kunstenaars. Op welke manier D&I terugkomt in het publiek, het personeel en de partners van de aanvrager wordt slechts summier toegelicht. Ook worden er geen stappenplan of verbeterpunten in de aanvraag benoemd.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting voor het Hedendaagse Object ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.