Kunstverein

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Kunstverein en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Kunstverein heeft een bewuste houding en visie ten aanzien van de eigen organisatie en hedendaagse beeldende kunst. De uitgangspunten van de programmering, zoals de focus op onbekende makers en publiceren als tentoonstellingsformat, zijn interessant maar niet altijd even vernieuwend. De recente activiteiten zijn veelal het resultaat van doordachte curatoriële invalshoeken, maar ook wisselend van kwaliteit. De programmering is niche en trekt een beperkt publiek. Het is positief dat er aandacht is voor de activiteiten in diverse media voor beeldende kunst en landelijke dagbladen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan heeft een duidelijke inhoudelijke basis, die aansluit op de huidige activiteiten. Kunstverein werkt niet met voor de hand liggende kunstenaars, maar richt zich bewust op onbekende makers en kunsthistorische hiaten. Het belang van de programmering voor de hedendaagse beeldende kunst overtuigt de commissie echter niet altijd. De commissie merkt verder op dat er nog te weinig diepgaand is gereflecteerd op de artistiek-inhoudelijke betekenis van de nieuwe tentoonstellingsruimte, terwijl ruimte een belangrijk aspect is in de curatoriële visie van Kunstverein. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan vertoont volgens de commissie enkele nieuwe accenten, maar vindt zij in grote lijnen niet innovatief voor Kunstverein. De programmering verhoudt zich met name tot het discours van de hedendaagse beeldende kunst en niet zozeer tot maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor het engagement in de ogen van de commissie beperkt is. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De manier waarop Kunstverein naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert dat Kunstverein een bezoekersonderzoek heeft uitgevoerd, doelgroepen benoemt en nadenkt over een communicatiestrategie. De commissie meent echter dat de plannen voor verbreding van het publiek niet overtuigend zijn door de specificiteit en complexiteit van de programmering. Ook speelt in haar ogen de verenigingsstructuur van Kunstverein hierbij een rol, die een drempel vormt voor niet-leden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: het profiel van Kunstverein kent onderscheidende accenten, maar tegelijk ook overlap met programma’s van instellingen die zich met vergelijkbare thema’s bezighouden. Kunstverein heeft diverse samenwerkingspartners, enkele lokaal, maar overwegend (inter)nationaal. De lokale inbedding binnen de culturele infrastructuur blijft daardoor naar mening van de commissie beperkt. Zij is wel positief over de meerjarige ondersteuning van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstverein net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.