Tilde

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Tilde in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: met het aantrekken van de nieuwe artistiek leider is een stap gezet naar een meer professionele organisatie. Met haar komst is het netwerk van de organisatie verbreed en heeft de organisatie de toegevoegde artistieke waarde van het platform opnieuw bepaald. De commissie meent echter dat het nog ontbreekt aan een overtuigende overkoepelende artistieke visie en mist een duidelijke kern in het profiel en werkwijze van Tilde. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de kwaliteit van de kunstenaarsselectie en de ambitie om opkomende makers te verbinden met meer gevestigde kunstenaars. Echter, is zij kritisch op de wijze waarop het programmaplan is vormgegeven. De commissie herkent in de thematiek van sommige programmaonderdelen urgentie, maar vindt de uitwerking van de plannen te generiek en inhoudelijk te mager onderbouwd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin Tilde een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: het hoge aantal verwachte bezoekers vindt de commissie weinig realistisch en onvoldoende haalbaar. Het programmaplan is voornamelijk gericht op het eigen netwerk, maar Tilde schrijft in de aanvraag meer buiten de locatie te willen programmeren en inclusiever te willen zijn. De manier waarop deze ambities worden vervuld, zijn onvoldoende toegelicht waardoor de commissie niet voldoende vertrouwen heeft dat de beoogde doelgroepen worden bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De bijdrage van Tilde aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de focus op de behoeften van de kunstenaar vindt de commissie sympathiek. Echter, de aanvraag getuigt van onvoldoende besef van de bestaande culturele infrastructuur en de noodzaak zich daarbinnen te positioneren. Daarnaast herkent de commissie te weinig een helder eigen profiel en vindt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit te laag. Dit draagt eraan bij dat de commissie vindt dat de aanvrager zich niet voldoende onderscheidt van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Tilde onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.