Oude Kerk

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie, missie en profiel van het kunstpodium en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat de missie van de Oude Kerk helder is verwoord en naadloos aansluit bij een breed publiek door de combinatie van hedendaagse kunst en erfgoed op een bijzondere monumentale locatie. Hierin onderscheidt zij zich van andere instellingen met een lokale, regionale en landelijke functie. De locatie en omgeving van de Oude Kerk is dwingend en aanwezig, maar door deze telkens door middel van de programmering in een andere context te presenteren, toont de Oude Kerk haar verscheidenheid. In de recente activiteiten is de visie van het kunstpodium, gericht op het herdefiniëren van waarden op basis van collectiviteit en gelijkwaardigheid, sterk en op internationaal niveau naar voren gekomen. Het kunstpodium gaat veel samenwerkingen aan met verschillende partners in de stad. Er is ruime waardering van pers en publiek.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als goed. Zij is van mening dat het artistiek-inhoudelijke programma van de Oude Kerk goed doordacht en ambitieus is en zich richt op het bevorderen van sociale verandering en dialoog door middel van hedendaagse beeldende kunst. Met de focus op gelijkwaardigheid, collectiviteit en interdisciplinariteit belooft het programma in de ogen van de commissie een boeiende en relevante bijdrage te leveren aan het culturele landschap van Amsterdam en daarbuiten. De praktijken van de geselecteerde kunstenaars zijn stevig, divers en relevant. De commissie meent dat de kunstenaars een bijzondere bijdrage kunnen leveren in een context waar hun werk zelden is vertoond. De Oude Kerk heeft bewezen dat kunstenaars met een grote staat van dienst in de context van de kerk ook werkelijk, voor de eigen praktijk, vernieuwende werken kunnen maken. De commissie heeft dan ook het vertrouwen dat het plan uitvoerbaar is en het beoogde artistiek-inhoudelijk programma kan worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat de werkwijze van De Oude Kerk, met de nadruk op slow curating en transhistorisch programmeren voor een breed publiek innovatief is binnen het kunstenveld. De in de programmering opgenomen kunstenaars benaderen elk verschillende maatschappelijke urgenties en ontwikkelingen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De Oude Kerk heeft publieksvoorzieningen, audiotours en hand-outs om het publiek te begeleiden. Vanaf 2025 worden ‘kijkhosts’ ingezet. De commissie meent dat De Oude Kerk een overtuigende strategie heeft om een breed publiek te bereiken en aan te spreken. Het kunstpodium doet gerichte marketinginspanningen met een mix aan communicatiemiddelen gebaseerd op de verschillende doelgroepen. Zij wil daarnaast haar kennis over de doelgroepen verdiepen door het starten van publieksonderzoek. Met het organiseren van evenementen die aansluiten bij de interesses en behoeften van haar doelgroepen, heeft de commissie vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt en aan het kunstpodium worden verbonden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat De Oude Kerk aanjager is in verschillende lokale, regionale en landelijke samenwerkingen en daarbij niet alleen voor de grote instituten kiest. In de ogen van de commissie toont dat een verantwoordelijkheidsgevoel voor niet alleen het eigen instituut maar ook breder, voor de hele sector. Het kunstpodium wordt structureel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

De beoordeling van de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als zeer goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. De Oude Kerk onderschrijft de code en handelt er naar eigen zeggen naar. De organisatie stipt alle onderdelen van de FPC in de toelichting even aan. Het is duidelijk dat de Oude Kerk actief beleid voert op de verschillende kernwaarden, maar de reflectie is beknopt. Er wordt weinig gereflecteerd op wat er nog niet goed gaat. Desalniettemin laat de Oude Kerk zien dat er actief beleid wordt gevoerd, en er ook over de toekomst is nagedacht.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. De Oude Kerk onderschrijft de GCC en geeft een goede toelichting op de code door uitleg te geven over de toepassing van de principes en hoe deze in de organisatie zijn geïmplementeerd. De raad van toezicht hanteert een reglement, evalueert jaarlijks het eigen functioneren en doet dit, conform de GCC, driejaarlijks met een externe partij. Ook zijn in de organisatie de procedures en bevoegdheden vastgelegd. Om de toezichthoudende taken goed in te vullen, formuleert de instelling een ambitie ten aanzien van de samenstelling van de raad van toezicht. Welke stappen de organisatie daarvoor gaat ondernemen wordt in de aanvraag niet toegelicht.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De organisatie realiseert zich dat ze nog moeten groeien in bewustzijn en strategie om beleid op D&I gebied duurzaam te verwerken in de (dagelijkse) praktijk. In reflectie op de Code D&I is uit het plan op te maken dat de Oude Kerk zich realiseert dat ze vanuit de plek in het hart van het centrum van Amsterdam een taak hebben om zich meer en breder te verhouden tot de (Amsterdamse) samenleving en de daarvoor relevante onderwerpen. Hoe daar breder en gelijkwaardiger mee kan worden omgegaan wordt onderzocht, maar er wordt verder niet toegelicht welke resultaten er voor de verbetering van D&I worden beoogd. Hetzelfde geldt voor de verbeterpunten en doelen die zijn geformuleerd in relatie tot programma, partners en personeel.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Breed gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de artistieke visie, missie en het profiel van het kunstpodium en artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van het kunstpodium en de lokale en regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit aandachtspunten zijn binnen de regeling Kunstpodia. De waardering van het criterium publieksbereik is in de categorie Kunstpodium Breed doorslaggevend. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van de Oude Kerk ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.