De Wildtuin

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie en werkwijze van De Wildtuin in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. De Wildtuin opereerde voorheen tien jaar als Projectruimte circa…dit en heeft nu de ambitie om zich exclusief te richten op experiment voor duo-kunstenaars van verschillende generaties. De commissie waardeert dat De Wildtuin een podium biedt aan kunstenaars waardoor zij in een stabiele omgeving kunnen experimenteren. De commissie is echter van mening dat er uit recente activiteiten een weinig ondernemende houding blijkt en zij mist een duidelijke onderbouwing en scherpstelling van de artistiek-inhoudelijke visie en missie.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie ziet de duo-samenwerkingen tussen startende kunstenaars en meer gevestigde kunstenaars als relevant, maar mist een uitgewerkt plan voor een constructieve samenwerking tussen de duo’s alsmede verdere toelichting hoe de keuzes voor de duo’s tot stand komen. De commissie krijgt geen inzicht in de doorontwikkeling van De Wildtuin en mist tevens een inhoudelijke onderbouwing van de nieuwe programmering, waardoor het programma in haar ogen te vrijblijvend van opzet blijft.

De mate waarin De Wildtuin een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie erkent dat De Wildtuin inmiddels een sterke vaste achterban heeft opgebouwd. De betrokkenheid van het publiek is volgens de commissie echter te vrijblijvend geformuleerd waarbij een duidelijke visie op publieksbereik ontbreekt. In de aanvraag worden publieksaantallen genoemd maar niet verder omschreven voor wie het programma bedoeld is, waardoor de commissie van mening is dat De Wildtuin niet duidelijk voor ogen heeft wie hun publiek is.

De bijdrage van De Wildtuin aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als onvoldoende. De Wildtuin heeft volgens de commissie vooral een faciliterende functie in de regio Arnhem. De commissie mist een duidelijke omschrijving van de samenwerkingspartners en de onderscheidende positie ten opzichte van andere initiatieven op lokaal en/of regionaal niveau. De commissie vindt dat er te weinig sprake is van duurzame kruisbestuiving en is door de vrijblijvende artistiek-inhoudelijke programmering kritisch over de onderscheidende positie ten opzichte van andere instellingen in dezelfde regio.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van De Wildtuin onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.