W139

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van W139 en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: W139 heeft de visie en missie aangescherpt en een positieve ingreep gedaan in het organisatiemodel. Hierbij is de oorsprong van W139 als kunstenaarsinitiatief vanuit een experiment- en solidariteitsbeginsel niet uit het oog verloren. De commissie waardeert deze reflectieve houding. De ontwikkeling van de uitgangspunten komt reeds positief tot uiting in de recente programmering. Er is aandacht voor de activiteiten van W139 in diverse media. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: W139 blijft met het programmaplan dichtbij zijn functie voor de stad, als dwarse kunstruimte in het toeristische centrum van Amsterdam, en dichtbij de behoeftes van verschillende kunstenaarsgemeenschappen. De solidariteitsgedachte die ten grondslag ligt aan het programma had volgens de commissie nog verder verdiept kunnen worden, maar is voldoende vertaald in diverse programmaonderdelen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: W139 onderzoekt nieuwe vormen van solidariteit en samenwerking, in een democratisch en non-hiërarchisch model, en verhoudt zich daarmee tot ontwikkelingen in de maatschappij. W139 heeft een voor de organisatie nieuwe manier van werken ontwikkeld, waarin zij een meer voorwaardenscheppende rol vervult voor de betrokken kunstenaars en meer begeleiding biedt. In het programma leidt dit volgens de commissie meer dan voorheen tot samenhang en agendering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De manier waarop W139 naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: W139 heeft een publieksonderzoek uitgevoerd op basis waarvan een doelgroepenanalyse is gemaakt. De commissie meent dat er een goed uitgewerkte communicatiestrategie ligt die tevens wordt geëxtrapoleerd naar het programma. De samenwerking met partners is overtuigend voor het bereiken van een breder publiek. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: W139 is vanwege de eigenheid en experimentele basis een belangrijke vrijhaven in (het centrum van) Amsterdam. Gemeente Amsterdam biedt vanuit het Kunstenplan geen ondersteuning meer aan W139, maar dit is opgevangen door donaties en noodsteun van Stadsdeel Centrum. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van W139 voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.