P/////AKT

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. P/////AKT richt zich in haar activiteiten met name op het faciliteren en inhoudelijk ondersteunen van veelal opkomende makers en biedt hun op deze wijze een podium voor experiment, productie en presentatie. Naar de mening van de commissie is de vertaling van de artistieke visie in de programmering van de afgelopen twee jaar echter summier zichtbaar geweest, mede als gevolg van de verhuizing. Er is zichtbaarheid van de activiteiten in kranten en kunstmedia.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij heeft waardering voor het programmaplan dat (noodgedwongen) laveert tussen de reeds beproefde solotentoonstellingen en de nieuwe koers die het kunstpodium uitzet als gevolg van de komende verhuizing. Zij vindt de selectie van de kunstenaars voor de solotentoonstellingen passend en goed, maar vindt het een gemiste kans dat het kunstpodium in de andere programmaonderdelen zoals de Salon-activiteit of de Special Case niet overtuigend de verbinding met de buurt opzoekt. De commissie heeft dan ook niet het vertrouwen dat P////AKT met dit inhoudelijke programma de door haar geformuleerde ambities bereikt.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel de verhuizing gezien kan worden als een nieuwe stap in de ontwikkeling van het kunstpodium en dus vernieuwend is voor de instelling zelf, is de commissie van mening dat de programmaonderdelen waarin enige vernieuwing is te vinden, zoals de Special Cases, niet overtuigend zijn uitgewerkt. Volgens de commissie is de artistieke focus van P////AKT vooral gericht op de autonome kracht van kunst en in mindere mate op de verbinding met ontwikkelingen in de maatschappij.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Naar de mening van de commissie heeft de aanvrager geen doelgroepgerichte strategie. Zij vindt de beschreven strategie te generiek en niet toegespitst op een verbinding met de buurt. Het plan bevindt zich nog te zeer in een prille fase en is onvoldoende uitgewerkt om op basis hiervan vertrouwen te hebben dat de doelgroepen worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt over het geheel genomen dat de focus die het kunstpodium legt op het stimuleren en faciliteren van opkomende kunstenaarspraktijken van enige meerwaarde is voor het brede aanbod in Amsterdam. Echter in haar nieuwe plannen om hiermee ook de buurt te bereiken, blijft P////AKT achter. Er zijn samenwerkingen met andere instellingen uit Amsterdam en daarbuiten en het kunstpodium wordt structureel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Amsterdamse stadsdeel Oost.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Wat betreft het onderdeel Fair Pay hanteert P/////AKT in het hoofdprogramma de geldende richtlijn kunstenaarshonoraria, maar voor het huidige team (artistieke leiding) geldt dat dit nog afhankelijk is van de beschikbare budgetten op jaarbasis. Al met al laat P/////AKT zien in het verleden de richtlijnen voor kunstenaars te hebben gevolgd en Fair Pay voor teamleden voor de toekomst binnen de begroting voor 2025-2028 te hebben opgenomen. Daarbij wordt honorering van de werkzaamheden conform geldende richtlijnen vastgelegd, zodat werknemers verzekerd zijn van de juiste honoreringen.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. P/////AKT onderschrijft de GCC. Taken en rollen van het bestuur en de raad van toezicht zijn beschreven in een reglement. De toelichting geeft echter onvoldoende onderbouwing van een actief geïmplementeerd beleid inzake de GCC. De reflectie ontbreekt, er worden geen verbeterpunten geleverd en een stappenplan ontbreekt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. In relatie tot de Code D&I heeft P/////AKT vruchtbaar het traject doorlopen om zich te heroriënteren op haar functie en toekomst. In een stappenplan worden echter geen concrete (meetbare) doelen genoemd om te kunnen monitoren of met de genoemde stappen het gewenste resultaat wordt bereikt. Feedback hierop komt voor een groot deel uit de eigen organisatie en de nabije omgeving, wat de objectiviteit in de weg zit. De organisatie blijft hiermee naar binnen gericht.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van P/////AKT net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.