Buitenplaats Doornburgh

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt: 
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Buitenplaats Doornburgh en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij ziet potentie in de bijzondere locatie van het kunstpodium en de kruisbestuiving die het podium nastreeft tussen kunst, wetenschap en erfgoed, maar de commissie vindt dat Buitenplaats Doornburgh er niet in slaagt om een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie te presenteren. Zij meent dat het programma dat uit zeer verschillende onderdelen bestaat zoals beeldende kunst- en architectuur tentoonstellingen, residenties, concerten en een divers cultureel activiteitenprogramma, te fragmentarisch is en weinig samenhang vertoont. De diverse programmaonderdelen zorgen wel voor een laagdrempelig aanbod dat wordt gewaardeerd door pers en het publiek.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Buitenplaats Doornburgh beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie is van mening dat het programmaplan interessante aanzetten biedt, maar zij mist scherpte en urgentie. De keuze voor de curatoren is passend bij wat Buitenplaats Doornburgh wil zijn, maar met twee tentoonstellingen per jaar vindt zij het teleurstellend dat de plannen niet verder zijn uitgewerkt. De commissie meent dat de artistieke inhoud te zeer gedicteerd is door de samenwerking met de curatoren en mist een eigen artistiek-inhoudelijke visie. De commissie heeft wel het vertrouwen dat dit programma uitvoerbaar is voor de organisatie.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De activiteiten van Buitenplaats Doornburgh borduren voort op de ingeslagen weg, maar aangezien het podium vrij jong is meent de commissie dat de activiteiten enigszins vernieuwend zijn voor de organisatie zelf. De commissie is echter van mening dat de maatschappelijke thema’s die door de tentoonstellingen worden geadresseerd weinig agenderend zijn en meer aanleiding tot reflectie zouden kunnen bieden.

De manier waarop Buitenplaats Doornburgh naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Door de aard en locatie van het kunstpodium meent de commissie dat het geschikt kan zijn voor een brede doelgroep. De doelgroepen worden naar de mening van de commissie uitvoerig beschreven maar in heel algemene termen. De commissie waardeert dat het platform streeft naar een divers publiek met een migratieachtergrond door aan te sluiten op hun interessegebied, maar er wordt helaas geen strategie op ontwikkeld voor de jaren 2024-2025. Het marketingplan en de financiële inzet bieden verder wel vertrouwen dat een breder publiek voorbij het professionele publiek wordt bereikt.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Buitenplaats Doornburgh residenties voor kunstenaars aanbiedt als onderdeel van het programma. Zij is echter van mening dat het kunstpodium voor wat betreft de andere programmaonderdelen zich onvoldoende onderscheidt van andere instellingen in de provincie Utrecht die een soortgelijk programma uitvoeren. Zij heeft waardering voor de samenwerking die Buitenplaats Doornburgh aangaat met het UMC, maar mist structurele betrokkenheid en ondersteuning van andere lokale en regionale partijen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Buitenplaats Doornburgh net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.