Perron1

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Perron1 in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert de maatschappelijke betrokkenheid en dat jonge kunstenaars een platform wordt aangeboden. Zij vindt de programmering echter te weinig uitgesproken en is van mening dat de artistieke visie onvoldoende is uitgewerkt.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Volgens de commissie zijn de thema’s relevant en sluiten deze aan op de artistiek-inhoudelijke visie van Perron1. De commissie mist echter concrete invulling en onderbouwing van het programma en samenhang tussen de onderdelen ervan. Zo zijn de geselecteerde kunstenaars onder voorbehoud en worden de buiten- en binnenruimte niet als een overtuigend geheel geprogrammeerd, waardoor de commissie van mening is dat het programma te vrijblijvend is en scherpe keuzes ontbeert.

De mate waarin Perron1 een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij vindt dat de doelgroepen niet overtuigend en te generiek worden beschreven, waaruit volgens de commissie blijkt dat Perron1 geen helder beeld heeft van hun publiek. Daarnaast is het volgens de commissie onvoldoende overtuigend dat het in de aanvraag beschreven passanten-publiek wordt geactiveerd om kennis te nemen van het programma.

De bijdrage van Perron1 aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Perron1 zit volgens de commissie op een unieke plek en draagt bij aan de lokale en regionale zichtbaarheid en ervaring van hedendaagse beeldende kunst vanwege het lokaal ingebedde curatorenteam en de vele samenwerkingen met jonge kunstenaars, andere kunstinstellingen, musea en kunstopleidingen in de regio Overijssel en vlak over de grens.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Perron1 net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.