Bewaerschole

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van de Bewaerschole en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. De Bewaerschole heeft een hedendaagse kunstruimte gerealiseerd in een rijksmonument, waarbij met een multidisciplinaire programmering aansluiting wordt gezocht op (lokale) sociaal-maatschappelijke kwesties. Dit sluit naar mening van de commissie goed aan bij een omgeving waar hedendaagse kunst niet sterk aanwezig is. De organisatie heeft de afgelopen jaren enigszins te lijden gehad onder de bestuurswisseling en de gevolgen van de Covid19-pandemie, maar heeft zich volgens de commissie ook flexibel getoond. Er is aandacht voor de activiteiten in de lokale pers, maar landelijk is er minder zichtbaarheid.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van de Bewaerschole beoordeelt de commissie als voldoende. De gekozen thematiek, gericht op de toenemende bevolkingsdruk en nomadische levensstijlen, is naar mening van de commissie te breed uitgewerkt. Zij waardeert daarentegen de persoonlijke betrokkenheid van de curator bij de thematiek en de wijze waarop de Bewaerschole erin is geslaagd om deze te vertalen naar de context van de eigen locatie in Zeeland. De commissie meent dat er een diverse selectie kunstenaars wordt voorgesteld, waarbij de onderlinge samenhang en aansluiting op het thema niet altijd duidelijk is. Op basis van het verleden heeft de commissie vertrouwen in de haalbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De opzet van het programmaplan is in lijn met de activiteiten van de afgelopen jaren. De commissie ziet een ontwikkeling in het gegeven dat het podium een groter deel van het programma buiten de muren van de Bewaerschole wil laten afspelen, waarmee het zich verbindt met de directe omgeving. De thematiek van het programma sluit op relevante wijze aan op sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

De manier waarop de Bewaerschole naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als onvoldoende. De Bewaerschole geeft een opsomming van communicatiemiddelen, maar de commissie meent dat een communicatiestrategie en doelgroepenomschrijving nog mist. De uitgangspunten voor publieksverbreding die worden omschreven, bijvoorbeeld door met het nomadische programma meer bezoekers te bereiken, zijn volgens de commissie nog te weinig uitgewerkt. De commissie waardeert dat de Bewaerschole in de toekomst een uitgebreid publieksonderzoek wil laten doen.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De Bewaerschole is een van de weinige culturele instellingen in Zeeland en een spil in het regionale stelsel. Het podium heeft een verbindende programmering, waarin samengewerkt wordt met lokale partners en kunstenaars. Ook biedt de instelling een educatieprogramma voor buurtscholen aan. Op dit moment ontvangt de Bewaerschole lokale en regionale financiële ondersteuning.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Bewaerschole voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.