Kunsthal Kloof

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van Kunsthal Kloof beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt de missie helder, maar in haar ogen kan de artistiek-inhoudelijke visie scherper worden geformuleerd. De commissie waardeert het netwerk van kunstenaars dat is opgebouwd en de aansprekende samenwerkingen die zijn opgestart. Daarnaast meent zij dat Kunsthal Kloof ten opzichte van voorgaande jaren een duidelijkere focus heeft.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. In haar ogen is er sprake van een zeer ambitieus programmaplan met een groot aantal activiteiten, wat mede gezien de beperkte capaciteit van de organisatie twijfel oproept met betrekking tot de haalbaarheid. Over de kunstenaarsselectie is de commissie positief. Zij vindt het een aansprekende selectie die op overtuigende wijze aansluit bij de inhoudelijke uitgangspunten van het programmaplan.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt de omschrijving van de doelgroepen vrij globaal, maar meent dat uit het presentatieplan blijkt dat Kunsthal Kloof zich bewust is van de wensen van de doelgroepen en hier goed op inspeelt. Volgens de commissie weet Kunsthal Kloof zich op dit punt op positieve wijze te onderscheiden van vergelijkbare jonge initiatieven.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De focus op het presenteren van recent afgestudeerde kunstenaars vindt zij niet heel onderscheidend. Echter, vanwege de sterke netwerkwerkfunctie die Kunsthal Kloof weet te vervullen, is de commissie overtuigd van de meerwaarde van Kunsthal Kloof voor Utrecht als laagdrempelig faciliterend podium voor startende kunstenaars.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Het grootste deel van de begroting is volgens de commissie passend bij de ambities, maar de toelichting op de kosten vindt zij te weinig gespecificeerd. Gezien de beperkte capaciteit van het team en het grote aantal geplande activiteiten, is zij er niet geheel van overtuigd dat Kunsthal Kloof organisatorisch in staat is het beoogde programmaplan uit te voeren.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hoewel de commissie kritisch is over het in haar ogen beperkte aantal betaalde uren van het team, vindt zij de reflecties op de codes en de geformuleerde ambities overtuigend. Zij waardeert dat Kunsthal Kloof de reflecties zorgvuldig heeft uitgewerkt en dat Kloof naast aandacht voor culturele diversiteit ook oog heeft voor onder andere neurodiversiteit en sociaaleconomische verschillen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunsthal Kloof voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.