Stichting Welcome Stranger

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting Welcome Stranger in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij heeft waardering voor de ontwikkeling waarbij wordt samengewerkt met kunstenaars met een aansprekende praktijk en kunstwerken aan gevels worden getoond, waardoor de organisatie meer zichtbaarheid heeft gegenereerd. In haar ogen ontbreekt het de organisatie echter aan voldoende artistiek-inhoudelijke onderbouwing. Daarnaast vindt de commissie uit de activiteiten van afgelopen jaar niet voldoende een coherente visie spreken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de kwaliteit van de beoogde kunstenaarsselectie en meent dat er veel reikwijdte van deze selectie uitgaat, wat in lijn is met de recent ingezette trend waarin de buitenprogrammering met kunstenaars met een aansprekende praktijk in toenemende mate zichtbaar is. Zij vindt dat de aanvraag niet voldoende vertrouwen biedt in de realisatie van het beoogde programma. Zo zijn de vier kunstenaars nog niet bevestigd en is de artistieke visie niet voldoende gearticuleerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin Stichting Welcome Stranger in relatie tot het programmaplan een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft beoordeelt de commissie als volgt: de wijze waarop de beoogde doelgroepen zijn toegelicht is te summier. Zo ontbreekt een overtuigende omschrijving van doelgroepen voor de activiteiten op de binnenlocatie. De kunstwerken aan gevels worden gezien door toevallige passanten en Stichting Welcome Stranger spreekt dan ook van een brede doelgroep, maar omdat een toelichting op de manier waarop de organisatie de verbinding met deze passanten aangaat niet voldoende is toegelicht, vindt de commissie de plannen op dit gebied te vrijblijvend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van Stichting Welcome Stranger aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie heeft waardering voor het concept maar herkent in de aanvraag niet voldoende onderscheidende kwaliteit doordat de plannen zowel op artistiek-inhoudelijk niveau als op het gebied van publieksbereik te willekeurig en vrijblijvend zijn. De programmering verhoudt zich tot de directe omgeving dankzij presentaties vanuit en op woonhuizen, maar de wijze waarop Stichting Welcome Stranger zich verhoudt tot de lokale en/of regionale culturele context overtuigt niet. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Welcome Stranger onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.