SEA Foundation

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van SEA Foundation in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de mate waarin het kunstpodium een theoretisch goed onderbouwde artistieke visie heeft geformuleerd op actuele onderwerpen. Uit de aanvraag blijkt dat SEA Foundation goed op de hoogte is van het actuele discours en er overtuigend in slaagt de uitgangspunten te vertalen naar activiteiten. Naast de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling is de commissie enthousiast over de groei in structurele samenwerking met (subsidie-)partners. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de nieuwsgierigheid en energie waarmee concepten en ideeën uit het hedendaags discours met elkaar worden verbonden. De plannen zijn ambitieus en lijken goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van de organisatie. In de nieuwe opzet met het benoemen van de verschillende thema’s verbindt SEA Foundation niet alleen inhoudelijke lijnen maar maakt ze ook haar netwerk hechter. Ze volgt kunstenaars voor langere tijd en maakt ze onderdeel van haar inhoudelijke perspectieven. De commissie vindt de selectie van de kunstenaars divers en van hoge kwaliteit. Het betreft een bijzondere mix aan kunstenaars van startend tot mid-career en werkend met verschillende media. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De mate waarin SEA Foundation een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt dat de doelgroepen op overtuigende wijze zijn beschreven en de ambities realistisch. SEA Foundation heeft een groot bereik, zeker in de regio, en zij weet een diverse groep kunstenaars aan zich te binden. Dit draagt in de ogen van de commissie bij aan het bereiken van een breed publiek. Daarnaast meent de commissie dat SEA Foundation als kenniscentrum dankzij haar laagdrempelige organisatie een belangrijk functie vervult in Tilburg. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage van SEA Foundation aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de mate waarin SEA Foundation zich onderscheidt van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio is groot. De commissie herkent het onderscheidende karakter onder andere in de heldere profilering van de organisatie. Daarnaast is de commissie vanwege het grote aantal regionale partners zeer positief over de wijze waarop SEA Foundation zich verhoudt tot de bestaande culturele infrastructuur. Zij meent dat SEA Foundation een verbindende rol bekleed en aanjager is van een groot aantal samenwerkingsprojecten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van SEA Foundation goed is en adviseert de aanvraag toe te kennen.