Chrysalid

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt: 
De rol, positie, en werkwijze van Chrysalid in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Chrysalid heeft in haar ogen geen overtuigende artistieke visie. Het ontbreekt volgens de commissie aan inhoudelijke scherpte en focus. Chrysalid richt zich met name op talentontwikkeling en coaching van kunstenaars, maar de commissie vindt de beschrijving van de wijze waarop en waarom dit gebeurt niet overtuigend.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. In haar ogen zijn de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten te mager, waardoor zij geen vertrouwen heeft in de realisatie van een kwalitatief voldoende ontwikkeld programma. Zo slaagt Chrysalid er volgens de commissie niet in om overtuigend te motiveren op basis van welke overwegingen zij tot deze selectie kunstenaars zijn gekomen en blijft het programmaplan steken op het niveau van een zeer summiere en feitelijke opsomming van namen en data.

De mate waarin Chrysalid een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij vindt dat uit de wijze waarop het publiek in vier generieke categorieën wordt beschreven, blijkt dat Chrysalid geen helder beeld heeft van haar publiek. Daarnaast biedt het magere plan volgens de commissie te weinig houvast om vertrouwen uit te spreken in het bereiken van het beoogde publiek.

De bijdrage van Chrysalid aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Hoewel er enkele partners worden genoemd, zoals NEON Foundation en Unity in Diversity Rotterdam, vindt de commissie dit te mager. Zij meent dat Chrysalid zich niet op overtuigende wijze verhoudt tot de lokale en/of regionale culturele context en infrastructuur. Uit de aanvraag blijkt in haar ogen te weinig bewustzijn van het lokale en/of regionale veld van de hedendaagse kunst en de positie die Chrysalid daarbinnen inneemt. Vanwege de magere artistiek-inhoudelijke basis is de commissie er niet van overtuigd dat Chrysalid zich onderscheidt van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Chrysalid ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.