KIOSK Rotterdam

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van KIOSK Rotterdam in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: hoewel zij de artistiek-inhoudelijke visie van KIOSK Rotterdam niet zeer overtuigend vindt en een voldoende scherp en een onderscheidend perspectief op de centrale thema’s ontbreekt, vindt zij de thema’s in potentie relevant en urgent. Ook spreekt de commissie haar waardering uit voor de aansprekende projecten die in het recente verleden zijn gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de kwaliteit van de kunstenaarsselectie, maar kritisch op het feit dat door de te summiere inhoudelijke kaders niet voldoende duidelijk is wat het programma behelst en wat de bijdrage van de kunstenaars daarin is. Er wordt onvoldoende toegelicht wat de artistiek-inhoudelijke verbinding is tussen het publiceren en het overkoepelende thema van het programmaplan. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin KIOSK Rotterdam een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: er wordt een beschrijving gegeven van het huidige publiek gegeven, maar zij vindt deze te summier en de toelichting op de beoogde doelgroepen niet overtuigend. Volgens de commissie zijn de plannen om in 2023 een breder publiek aan te spreken door middel van de etalage en via lokale partners te vrijblijvend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van KIOSK Rotterdam aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: hoewel zij meent dat de locatie een vruchtbare context biedt voor de activiteiten, vindt de commissie het karakter van het podium op artistiek-inhoudelijk gebied niet voldoende onderscheidend ten opzichte van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio. Uit de aanvraag blijkt onvoldoende wat de genoemde lokale en regionale samenwerkingsverbanden behelzen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van KIOSK Rotterdam net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.