Blind Walls Gallery

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Blind Walls Gallery in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de ambitie van Blind Walls Gallery om een positieve bijdrage te leveren aan de waardering van muurschilderingen en zo de positie van deze kunstvorm binnen het kunstenveld te vergroten. De commissie is positief over de aandacht voor actuele onderwerpen die de organisatie heeft in het inhoudelijke proces dat voorafgaat aan de muurschilderingen. Zij is wel kritisch op de in haar ogen te summier onderbouwde artistieke visie op de waarde van muurschilderingen in de bredere context van de beeldende kunst. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de aan het programmaplan verbonden doelstelling om de publieke waardering voor muurschilderingen en het professionaliseren van de lokale en nationale scene te stimuleren. In haar ogen zal de programmering bijdragen aan verdieping van het discours rondom muurschilderingen, wat in lijn is met de bredere doelstelling van de organisatie. De commissie is niet onverdeeld positief over de wijze waarop de open call is omschreven, aangezien duidelijke kaders zoals de beoordelingscriteria niet zijn toegelicht. Met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de plannen spreekt de commissie haar twijfels uit over de veelheid aan activiteiten, maar heeft zij op basis van de professionaliteit van de organisatie vertrouwen dat het beoogde programma wordt gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin Blind Walls Gallery een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: hoewel zij de beschrijving van de doelgroepen vrij generiek vindt, is de commissie er op basis van de plannen van overtuigd dat Blind Walls Gallery een goed beeld heeft van wie het publiek is. De organisatie slaagt er volgens de commissie in om aansluiting te realiseren tussen de programmering en het publiek. De commissie waardeert de heldere visie die blijkt uit de scherpe keuze om zich voor dit programma specifiek te richten op de twee meest relevante doelgroepen. Op basis van de ervaring van de organisatie en de focus van de publieksplannen heeft de commissie vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage van Blind Walls Gallery aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de aandacht die Blind Walls Gallery heeft voor de waardering van muurschilderingen binnen het domein van de beeldende kunst. Hoewel Blind Walls Gallery in die zin niet uniek is in de omgeving Brabant en Limburg, meent de commissie dat Blind Walls Gallery zich mede dankzij haar slagkracht weet te onderscheiden van andere organisaties. De commissie vindt dat de organisatie zich op overtuigende wijze verhoudt tot de lokale context, dankzij de in haar ogen succesvolle verbindingen die Blind Walls Gallery aangaat met bewoners en opdrachtgevers. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Blind Walls Gallery ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.