Rib

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget
 

Het advies luidt
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Rib positioneert zich als platform voor kritisch discours, waar een alternatieve ruimte wordt geboden voor de presentatie van kunst. Het kunstpodium heeft daarbij volgens de commissie in de afgelopen jaren een unieke werkwijze ontwikkeld, gericht op evolutionair programmeren. Zij mist in de aanvraag echter een overtuigende omschrijving of onderbouwing van deze werkwijze en de weerslag daarvan op de programmering van de afgelopen twee jaar. Ook mist de commissie een reflectie op de initiatieven van Rib om de buurt te bereiken. Uit de aanvraag blijkt enige aandacht voor de activiteiten in de kunstmedia.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Voor de komende periode presenteert Rib een multidisciplinair programma, in aansluiting op de evolutionaire werkmethode. De kunstenaarsselectie is naar de mening van de commissie van voldoende kwaliteit en sluit aan op de artistieke visie. Het uitgangspunt van Rib om te werken met het principe van ‘herneming’ van een eerdere tentoonstelling vindt de commissie interessant, maar ook hermetisch, zeker gezien de ambitie van de organisatie om meer in de breedte te willen communiceren. Naast de tentoonstellingen wil Rib zich onder meer richten op een nieuw digitaal platform, meer internationale samenwerkingen, vernieuwende kunsteducatie en een grote publieksgroei. Door de veelheid aan projecten en de schaal van de organisatie is de commissie niet geheel overtuigd van de uitvoerbaarheid daarvan.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Rib heeft ideeën voor veel nieuwe activiteiten, waaronder een digitaal platform, tentoonstellingen met focus op schilderkunst en een sculptuurtuin, waarmee het kunstpodium zich vernieuwend opstelt. Rib geeft aan niet in thema’s te geloven en de programmering kent geen gerichte maatschappelijke thematiek. De commissie meent dat het programma zich niet overtuigend verhoudt tot ontwikkelingen in de maatschappij.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Rib heeft werk gemaakt van een doelgroepenonderzoek, wat naar mening van de commissie resulteert in een duidelijke doelgroepenomschrijving. De commissie is echter kritisch op de publieksgroei van 400% die Rib ambieert. Rib wil dit met name via samenwerkingen bewerkstelligen, maar de commissie vindt dit een te beperkte insteek en bovendien niet overtuigend uitgewerkt. Ook is zij in het licht van de beoogde publieksgroei kritisch op het feit dat Rib regulier slechts 8 uur per week geopend is, alle communicatie in het Engels is en vakjargon wordt gebruikt. Er is door Rib een matrix gemaakt met de communicatiemiddelen per doelgroep, maar deze is nog te globaal. Naar mening van de commissie is er geen overtuigende communicatiestrategie om het beoogde publiek te bereiken en de groei daarin te realiseren.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Rib is ingebed in de Rotterdamse culturele context, wat onder meer blijkt uit de diverse samenwerkingen met andere instellingen. Het kunstpodium is onderscheidend in de curatoriele strategie, die navolging vindt in het kunstenveld. De commissie waardeert initiatieven zoals de muziekstudio en de community garden om de lokale gemeenschap te betrekken. Rib wordt structureel ondersteund door de gemeente Rotterdam.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Rib vat het beleid op de FPC samen met betrekking tot de punten solidariteit, transparantie, duurzaamheid en vertrouwen. Rib reflecteert echter niet op hoe de code nog beter kan worden nageleefd en er zijn geen doelstellingen met concrete acties opgesteld.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Uit de aanvraag blijkt hoe de GCC is geïmplementeerd in de organisatie. Rib geeft aan dat de taken en rollen van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in reglementen. Rib geeft blijk van reflectie, gezien de genoemde verbeterpunten in de aanvraag. Een mogelijk nieuwe ontwikkeling in de komende jaren zal de overgang zijn naar een raad-van-toezicht-model, maar een nadere onderbouwing voor een mogelijke overgang ontbreekt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Rib heeft een eigenzinnige visie op diversiteit en inclusie. De organisatie heeft vanuit de eigen achtergrond en identiteit een geïnternaliseerd bewustzijn ten aanzien van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Daarmee is er echter nog geen notie van een actief beleid of het belang ervan. In reflectie op de code overtuigt Rib niet, er worden verbeterpunten en een stappenplan gepresenteerd zonder concrete doelen of helder uitgewerkte plannen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Rib voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.