POPOP Art

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van POPOP Art in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij waardeert de focus van POPOP Art als onderzoeksplatform op performancekunst en de aandacht voor opkomende makers, maar is van mening dat het profiel en de activiteiten tot nu toe onvoldoende houvast bieden. De artistieke visie van POPOP Art op actuele onderwerpen binnen de hedendaagse performancekunst en de vertaling daarvan naar een programma, vindt de commissie nog te pril en niet overtuigend genoeg.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij waardeert de ambities en uitganspunten, maar vindt de artistieke visie en gekozen thematiek ‘Reflux’ onvoldoende inhoudelijk uitgewerkt. De bij POPOP Art betrokken personen hebben daarnaast naar de mening van de commissie nog weinig professionele ervaring in dit veld. Dit alles bij elkaar biedt de commissie niet genoeg vertrouwen dat een programma wordt gerealiseerd van voldoende kwaliteit.

De mate waarin POPOP Art een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Doordat POPOP Art in de aanvraag alleen een opsomming geeft van de middelen voor de publieksbenadering terwijl een overtuigende omschrijving van een relevant publiek ontbreekt, is de commissie niet overtuigd dat dit publiek zal worden bereikt.

De bijdrage van POPOP Art aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Ondanks dat zij het programma inhoudelijk niet overtuigend vindt uitgewerkt, is de commissie wel overtuigd dat POPOP Art door hun nadruk op performancekunst niet alleen in Nijmegen maar ook in Gelderland, een bijzondere positie kan gaan innemen. Daarnaast heeft POPOP Art voor 2024 passende samenwerkingspartners die de inbedding van het podium in de lokale culturele infrastructuur in de toekomst kunnen verstevigen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van POPOP Art onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.