K56

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van K56 in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de maatschappelijke betrokkenheid van K56 maar vindt tegelijkertijd dat het zich vooral lijkt te richten op activisme en maatschappelijk engagement en weinig op beeldende kunst. De commissie realiseert zich dat K56 een jong initiatief is, maar zij is desalniettemin kritisch op de weinig heldere artistiek-inhoudelijke visie en het onvoldoende doordachte profiel. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert het brede spectrum aan ideeën en gedachten, maar vindt de artistieke visie uit het programmaplan van K56 onvoldoende overtuigend en nog niet uitgekristalliseerd. De bij K56 betrokken personen hebben nog weinig professionele ervaring en de programmalijnen zijn onvoldoende uitgewerkt en missen voldoende kwaliteit. De commissie heeft te weinig vertrouwen dat er een programma wordt gerealiseerd van voldoende kwaliteit. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De mate waarin K56 een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: op basis van de te summier uitgewerkte plannen is de commissie er niet van overtuigd dat het beoogde publiek wordt bereikt. K56 is vooral gericht op het eigen netwerk, maar uit de aanvraag blijkt niet voldoende hoe dit publiek met het programma bereikt zal worden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van K56 aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: in potentie zou K56 een aanvulling kunnen zijn op de aanwezige culturele infrastructuur en een podium kunnen bieden aan een kritische jongerencultuur. Hoewel het podium zich met activisme wil onderscheiden, komt uit de aanvraag weinig concreets naar voren waaruit zou blijken dat K56 zo’n agenderende rol kan of wil vervullen. In samenhang met de te summiere artistieke profilering is de commissie niet overtuigd van het onderscheidende karakter op regionaal niveau. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van K56 ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.