Page Not Found

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie spreekt haar waardering uit voor de ontwikkeling die Page Not Found in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en vindt dat het is uitgegroeid tot een belangrijke en levendige plek wat betreft de productie en zichtbaarheid van artistieke publicaties, alsook het debat daarover. De artistieke visie van het kunstpodium is helder en overtuigend vertaald in de activiteiten van de afgelopen twee jaar. Page Not Found weet op kwalitatief hoogstaande wijze onderzoek te koppelen aan publicaties en presentaties. Er is volop aandacht vanuit (inter)nationale kunstmedia.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie vindt het programmaplan overtuigend uitgewerkt in vier originele en samenhangende programmaonderdelen. Naar de mening van de commissie blijft Page Not Found zich hiermee ontwikkelen. Het niveau van de betrokken kunstenaars is goed en passend. Met haar programma bedient Page Not Found niet alleen de kunstprofessional maar ook bezoekers met minder kennis over kunst. De commissie heeft vertrouwen in de haalbaarheid en kwaliteit van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Page Not Found weet zichzelf steeds verder te ontwikkelen en wendbaar te blijven, waardoor het inspeelt op actuele en maatschappelijke ontwikkelingen. Met een project als The Gazette, een krant exclusief voor en door de buurt, laat Page Not Found zien dat het vernieuwing opzoekt.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Ze vindt dat de doelgroepen en communicatiemiddelen helder zijn beschreven en de strategie voldoende overtuigend is uitgewerkt. De commissie is van mening dat de samenwerkingen met, onder andere, interdisciplinaire festivals zullen helpen om Page Not Found breder te positioneren. De lokale bewoners en buurt hebben een duidelijke plek in de communicatieplannen met o.a. de invoering van ook Nederlands als voertaal. Hierdoor heeft de commissie vertrouwen dat de beoogde doelgroepsvergroting zal worden gerealiseerd.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Volgens de commissie heeft de aanvrager een unieke positie in een relevante niche. Ze is van mening dat Page Not Found een belangrijke rol speelt in de culturele infrastructuur van Den Haag en vindt dat het kunstpodium op regionaal en nationaal niveau een voortrekkersrol met betrekking tot artistieke publicaties inneemt. Door ook een buurtblad uit te geven en horeca aan het aanbod toe te voegen, meent de commissie dat de band met de buurt verder wordt verstevigd. Er is financiële ondersteuning van de gemeente.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Er zijn verschillende stappen gezet en er worden verbeterpunten benoemd, maar het is niet heel concreet uitgewerkt. Page Not Found reflecteert op haar eigen handelen maar niet bij alle onderdelen van de code wordt stilgestaan. Al met al schetst Page Not Found een doordacht en eerlijk beleid, maar het overtuigt niet op alle fronten

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Page Not Found onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt hoe deze is geïmplementeerd in de organisatie. Hoewel de GCC niet per principe en aanbeveling in de aanvraag wordt toegelicht, overtuigt de Page Not Found voldoende dat het de code serieus neemt en heeft geïmplementeerd.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als zeer goed. Uit de aanvraag blijkt dat de organisatie zeer overtuigend reflecteert op de code en een actief en geïmplementeerd D&I-beleid heeft. De Code D&I is verweven met de identiteit van Page Not Found. Het bestuur en het team zijn, vanuit hun eigen achtergrond en persoonlijke motivatie, toegewijd aan de implementatie van de code in alle lagen van het functioneren van de organisatie. Dit gebeurt vanuit de visie dat het noodzakelijk is om de realiteit van onze samenleving te weerspiegelen in programma, publiek, partners en personeel. Hieruit blijkt niet alleen een geïnternaliseerd bewustzijn, maar ook commitment.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Page Not Found ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.