POST

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie meent dat POST een heldere visie heeft geformuleerd die is doorgevoerd op alle fronten van POST, passend bij hun geschiedenis en geografische ligging. Vanuit urgente verhalen en actuele maatschappelijke thema’s ontwikkelt het kunstpodium tentoonstellingen en activiteiten waarin engagement, experiment en uitwisseling centraal staan. De commissie meent dat de zichtbaarheid van de activiteiten aan sterkte kan winnen als op beide locaties tegelijkertijd wordt geprogrammeerd. Er is aandacht voor de activiteiten vanuit zowel lokale, regionale als nationale kunstmedia en pers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende.
POST werkt met kunstenaars die de kracht van verbeelding en poëzie inzetten om complexe actuele vraagstukken tastbaar te maken. De kunstenaars passen goed bij de inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en POST toont met haar selectie aan een scherp oog te hebben voor interessante jonge kunstenaars die ze koppelt aan mid-career en (inter)nationaal opererende kunstenaars. Als kanttekening plaatst de commissie dat het programma wat concreter uitgewerkt had kunnen worden. Zij heeft echter alle vertrouwen in de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van het plan.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Uit de aanvraag blijkt dat POST zich steeds opnieuw weet uit te vinden. De commissie noemt POST een wendbare organisatie en zij waardeert de ambitie om door te groeien naar een middelgrote presentatie-instelling met een leidende rol in de regio. Doordat het kunstpodium over twee locaties beschikt, kan het flexibel programmeren en is er ruimte om in te kunnen spelen op actuele maatschappelijk ontwikkelingen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Het plan bevat heldere doelstellingen en er is publieksonderzoek uitgevoerd. De doelgroepen zijn vrij algemeen beschreven en er worden verschillende ideeën en middelen genoemd om deze te bereiken. Door de voorgenomen verhoging van het promotiebudget en de loyale achterban is er bij de commissie vertrouwen dat huidige, beoogde publiek zal worden bereikt, maar voor de ambitie haar publiek te verbreden zal POST nog stappen moeten zetten.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. POST heeft een zeer eigen signatuur in de regio Arnhem/Nijmegen en een artistiek-inhoudelijk onderscheidend programma. Het kunstpodium draagt daarmee bij aan de beeldende kunst in deze regio. Als organisator van Beeldende Kunst Nijmegen (BKN) vervult POST een leidende functie in de regio en speelt het een belangrijke rol bij samenwerking en kennisdeling. Er is financiële ondersteuning vanuit de gemeentes en de provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. POST onderschrijft de Fair Practice Code en draagt actief bij aan het realiseren van Fair Practice. Jaarlijks evalueert de gehele organisatie het eigen handelen en worden verbeterpunten en een stappenplan geformuleerd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. POST onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) maar er is geen sprake van een voldoende actief en geïmplementeerd beleid. POST hanteert een directiereglement, de statuten zijn geactualiseerd en de jaarlijkse zelfevaluatie en evaluatie van de directie wordt door het bestuur georganiseerd. Uit de toelichting blijkt echter onvoldoende hoe de aanvrager de taken en rollen van het bestuur invult. De aanvrager formuleert stappen, maar de reflectie op het eigen handelen ter onderbouwing van die stappen ontbreekt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende.
 De code wordt ter harte genomen maar er is in de organisatie nog geen sprake van een actief en geïmplementeerd beleid. In reflectie op de code noemt POST een aantal verbeterpunten. Een expliciet stappenplan en concrete doelen ontbreken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van POST voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.