VRIZA

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van VRIZA in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de inspanningen van VRIZA om bij te dragen aan de zichtbaarheid van de kunstenaarsfilm. Hoewel de kwaliteit van het werk van de bij VRIZA betrokken personen en kunstenaars niet ter discussie staat, is de commissie van mening dat de artistieke visie van het podium niet voldoende overtuigend is. De formulering dat VRIZA graag samenwerkt met kunstenaars die maatschappelijk engagement combineren met een onderzoekende aanpak, is in haar ogen te breed en vrijblijvend. Daarnaast is de commissie van mening dat het zwaartepunt van de activiteiten te zeer ligt op productie en te weinig op publieksprogrammering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij mist samenhang in het programmaplan en een scherp omschreven visie. Het is de commissie niet voldoende duidelijk wat het vertrekpunt is en waar de focus van VRIZA ligt. Hoewel de betrokken kunstenaars relevante praktijken hebben, richten deze zich op een beperkt publiek van ingevoerden en professionals. Het gevolg hiervan is dat VRIZA zich in een kleine kring blijft bewegen. VRIZA zoekt voor haar films die ze ondersteunt naar verschillende presentatieplekken en heeft geen eigen podium. De commissie meent dat door deze nomadische werkwijze, in combinatie met de weinig scherpe visie, VRIZA onvoldoende herkend wordt als kunstpodium. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin VRIZA een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: VRIZA richt zich voornamelijk op ingevoerde kunstfilmkijkers en arthouse filmliefhebbers. Doelgroepen worden niet duidelijk omschreven maar slechts terloops genoemd. De commissie vindt de wijze waarop VRIZA deze doelgroepen wil benaderen te vrijblijvend. Van een gerichte aanpak is geen sprake, waardoor het niet duidelijk is of de genoemde doelgroepen daadwerkelijk worden bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van VRIZA aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij ziet potentie maar is van mening dat VRIZA een meer prominente rol zou kunnen spelen in de lokale en regionale culturele infrastructuur. VRIZA onderscheidt zich door makers te ondersteunen bij hun onderzoek, de productie en vertoning van hun kunstfilms. Maar zoals de instelling nu is opgezet, heeft ze volgens de commissie meer weg van een productiehuis dan van een kunstpodium, waardoor een onderscheidende waarde niet voldoende tot uiting komt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van VRIZA ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.