Casco

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
 De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De artistieke en maatschappelijke visie van Casco is helder en overtuigend. De focus op de commons is maatschappelijk actueel en relevant. De commissie meent dat Casco een voortrekkerspositie vervult waarbij verbeeldingskracht van kunst essentieel is om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Door kunstpodia zoals Casco sijpelen progressieve ideeën van een kleine voorhoede uiteindelijk door en kunnen ze verandering teweegbrengen in de beeldende kunst en daarbuiten. De commissie plaatst ook een kanttekening: Casco heeft oog voor zowel het professionele kunstpubliek als publiek wat niet vanzelfsprekend met kunst in aanraking komt. Maar het academisch taalgebruik door het kunstpodium staat naar de mening van de commissie haaks op de eigen beginselen. Er is aandacht vanuit de kunstmedia en pers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende.
 Zij vindt het overkoepelende programma Commoning Worldlings met een jaarlijkse cyclus van projecten in de vier seizoenen, overtuigend en een inspirerende vertaling van de visie en missie. Het tentoonstellingsprogramma Changing the Fabric of the Night toont een lijst van indrukwekkende en niet altijd voor de hand liggende kunstenaars werkend met de commons. Het zomerprogramma had, zo meent de commissie beter uitgewerkt kunnen worden, maar wordt uitgevoerd met een goede partner. De andere programmaonderdelen zijn wel op verdiepende wijze uitgewerkt. Het programma koppelt opnieuw artistieke praktijken en maatschappelijke vraagstukken aan elkaar met als doel bij te dragen aan paradigmaverschuivingen. De commissie heeft vertrouwen in de haalbaarheid en kwaliteit van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als goed. Zij vindt Casco binnen de hedendaagse beeldende kunst een unieke organisatie, zowel in Nederland als internationaal. Het kunstpodium speelt een belangrijke rol in het systemisch veranderen van het kunstveld en de ontwikkeling binnen kunstinstellingen. Het artistieke programma sluit in de ogen van de commissie naadloos aan op de positie van het kunstpodium en mag wat dit betreft voorbeeldstellend genoemd worden. De commissie vindt dat Casco met haar programma bijdraagt aan maatschappelijke en actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Casco profileert zich als een pionier en vernieuwer in het domein van beeldende kunst. De kunstprofessionals waarop zij zich onder meer richt, zijn belangrijk in procesmatige en systemische veranderingen in de kunstwereld. Het publieksplan bevat echter geen heldere en overtuigende communicatiestrategie hoe Casco haar publiek wil bereiken en aan zich wil binden. De doelgroepen worden te algemeen beschreven en niet aan communicatieboodschappen en middelen gekoppeld. De beschrijving van middelen is ook te vrijblijvend en overtuigt niet van voldoende marketingkennis.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Casco heeft een onderscheidende positie in de hedendaagse beeldende kunst, zowel regionaal als (inter)nationaal. Het profileert zich als een maatschappelijk gerichte plek met oog voor interdisciplinaire praktijken en het werkt samen met diverse partners. Aandachtspunt vindt de commissie dat door het delen van de ruimte met FOTODOK en het werken met nomadische projecten, niet altijd helder is wat het aandeel van Casco is binnen de culturele infrastructuur. Er is structurele ondersteuning vanuit de gemeente en incidenteel vanuit de provincie.

De beoordeling van de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Casco onderschrijft de FPC en past deze toe. Er is beleid, er zijn verschillende stappen gezet en er worden verbeterpunten benoemd maar heel concreet uitgewerkt is het niet. Casco reflecteert op haar eigen handelen maar niet bij alle onderdelen van de code wordt stilgestaan.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Casco onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en uit de aanvraag blijkt hoe de GCC is geïmplementeerd in de organisatie. Ook de taken en rollen van het bestuur en raad van toezicht zijn beschreven in de aanvraag. Casco geeft aan dat jaarlijks en tussentijds wordt gereflecteerd op het eigen handelen en mogelijke verbeterpunten worden doorgevoerd. Hoewel er niet een heel uitgebreid stappenplan is, overtuigt de aanvrager dat het de code serieus neemt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als zeer goed. Er is sprake van een actief en geïmplementeerd beleid. Casco loopt voorop in de actieve toepassing van de Code D&I. De organisatie heeft diversiteit & inclusie niet alleen volledig geïnternaliseerd in alle lagen, maar heeft door de jaren heen een eigen intersectionele feministische praktijk ontwikkeld met een gevoeligheid voor zorg, gender, identiteit, relaties en antiracisme. Er worden concrete verbeterpunten benoemd en er is een stappenplan geformuleerd. Ook reflecteert Casco overtuigend op het eigen handelen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Casco ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.