Witte Rook

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Witte Rook in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert dat Witte Rook actuele thema’s presenteert, maar vindt dat de activiteiten die hier uit voortkomen te weinig samenhang vertonen. Daarnaast vindt zij de artistiek-inhoudelijke visie niet voldoende uitgekristalliseerd en niet overtuigend onderbouwd.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Witte Rook inzet op hybride vormen van presentatie, onderzoek en kennisontwikkeling. De commissie is echter van mening dat de digitale transformatie vooral in vorm aanwezig is en te weinig in de inhoudelijke uitwerking van de activiteiten. Zij ziet geen duidelijke verbindingen tussen offline en online activiteiten in het programmaplan.

De mate waarin Witte Rook een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Er wordt een uitgebreide omschrijving gegeven van het te bereiken publiek, maar volgens de commissie blijft het onduidelijk hoe het beoogde publiek binnen de context van de hybride programmering wordt bereikt. omdat geen duidelijke strategie wordt gepresenteerd voor met name het online publieksbereik.

De bijdrage van Witte Rook aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Witte Rook positioneert zichzelf als aanjager van onderzoek en zou hierdoor onderscheidend kunnen zijn in de regio Breda. De commissie mist echter een heldere en scherpe uitwerking hiervan. Er zijn volgens de commissie geen concrete en overtuigende voorbeelden beschreven waardoor niet overtuigend duidelijk wordt op welke manier Witte Rook zich zou onderscheiden binnen de lokale en regionale infrastructuur.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Witte Rook net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.