Marwan

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Marwan in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat Marwan een overtuigende visie heeft geformuleerd vanuit de wens om de soms kortstondige verbintenis tussen stad en kunstenaar te verduurzamen. De commissie meent dat Marwan een aansprekende onderzoekende en reflectieve houding aanneemt, hoewel deze in haar ogen op sommige vlakken tamelijk particulier is. Zij waardeert de recente ontwikkeling waarin wordt beoogt de artistieke visie aan te scherpen met betrekking tot thema’s als toegankelijkheid, diversiteit en het concept ‘nabijheid’.
 

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel de commissie meent dat de samenhang tussen de geselecteerde kunstenaars en de artistieke visie niet geheel overtuigt, heeft zij dankzij de aansprekende praktijken van de bevestigde kunstenaars en op basis van activiteiten uit het verleden vertrouwen dat het programma wordt gerealiseerd.

De mate waarin Marwan een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Volgens de commissie wordt in het programmaplan op overtuigende wijze een relevant publiek omschreven, hoewel de aanvraag in haar ogen weinig inzage biedt in de concretere acties die Marwan zal ondernemen om de beoogde interactie met lokaal publiek te stimuleren. Met betrekking tot publieksbereik waardeert de commissie de digitalisering van het archief op de vernieuwde website. Daarnaast is zij positief over de intentie om met het oog op toegankelijkheid kritisch te reflecteren op het eigen taalgebruik en de tentoonstellings- en begeleidende teksten.

De bijdrage van Marwan aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Zij waardeert de relevantie van de uitgangspunten van Marwan met betrekking tot schaarse ruimte voor startende kunstenaars in de lokale context van Amsterdam. Hoewel de commissie waardering heeft voor de verscheidene samenwerkingen, kan de wijze waarop Marwan aansluiting vindt bij lokale partijen in haar ogen verder worden verdiept.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Marwan voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.