Squish

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Squish in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie spreekt haar waardering uit over het enthousiasme waarmee Squish al enige tijd een podium creëert voor feminisme en queer culture. Recent is daar een focus op de arbeidersklasse bijgekomen. Met name dit laatste aspect vindt zij actueel en onderscheidend. Hoewel er stappen zijn gezet en de organisatie steeds professioneler lijkt te worden, vindt de commissie de artistiek-inhoudelijk visie, ondanks de focus op relevante thema’s, niet voldoende scherp uitgewerkt en verwoord.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij waardeert dat Squish aangeeft welke thema’s ze wil behandelen en welke events ze wil organiseren. De commissie herkent in de thematiek van sommige programmaonderdelen urgentie, maar vindt de uitwerking te weinig concreet en inhoudelijk te mager onderbouwd. Het programmaplan geeft te weinig houvast, waardoor de commissie er onvoldoende vertrouwen in heeft dat er in 2024 een goed en herkenbaar programma wordt gerealiseerd.

De mate waarin Squish een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Squish weet volgens de commissie waar haar doelgroepen zich bevinden. Ze worden gedegen omschreven, maar het publieksplan vindt de commissie niet goed en overtuigend uitgewerkt. De commissie meent dat het niet duidelijk is hoe Squish als zelfstandige entiteit het beoogde publiek wil bereiken. De organisatie heeft geen eigen podium en is in de ogen van de commissie afhankelijk van externe presentatieplekken zoals WORM. De commissie meent dat Squish door haar nomadische werkwijze, in combinatie met de weinig scherpe visie en programmering, onvoldoende herkend zal worden als zelfstandig kunstpodium.

De bijdrage van Squish aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Als nomadisch platform kent Squish volgens de commissie diverse samenwerkingen met relevante partners. Zij waardeert dat het podium is ingebed in de stad Rotterdam en wordt ondersteund door de gemeente en WORM. De commissie meent dat de positionering en waarden van het platform redelijk onderscheidend zijn en dat de mix van activiteiten geschikt is voor het in de stad aanwezige publiek.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Squish net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.