Human Activities

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. De visie van Human Activities is volgens de commissie uiterst origineel, radicaal en urgent en heeft bewezen van groot belang te zijn, niet alleen als aanjager van debat maar ook als pleitbezorger van een veranderende realiteit. De inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten is volgens de commissie hoog. De commissie is echter van mening dat de activiteiten die Human Activities de afgelopen twee jaar in Nederland heeft gerealiseerd in kwantiteit niet overtuigend zijn. Human Activities beschrijft in de aanvraag dat het productionele ondersteuning heeft geboden bij de Nederlandse inzending van het Congolese kunstenaarscollectief Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC), Renzo Martens en Hicham Khalidi voor de Biënnale van Venetië. Hoewel de commissie begrijpt dat er daardoor minder ruimte was voor de uitvoering van andere activiteiten, meent zij dat Human Activities (daardoor) nog niet geheel overtuigend als kunstpodium met een volwaardig jaarprogramma heeft gefunctioneerd. Naar haar mening is het onderscheid tussen Human Activities als kunstpodium en de kunstenaarspraktijk van Renzo Martens nog steeds diffuus. Er is aandacht in (inter)nationale media. Deze is echter met name gericht op de White Cube in Congo, Renzo Martens en CATCP, waarbij Human Activities als kunstpodium in Nederland nog niet altijd duidelijk naar voren komt.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Het vierjarige plan LEREN, GRAVEN, BOUWEN is volgens de commissie zeer origineel en sluit overtuigend aan op de artistieke visie van Human Activities. Zij is positief over verschillende onderdelen in het plan, maar meent dat deze nog verder ontwikkeld kunnen worden tot een volwaardig presentatieprogramma, onderbouwd door concrete kostenposten. De selectie van kunstenaars en curatoren, naast de betrokkenheid van CATPC en Renzo Martens, is interessant en passend bij de activiteiten van Human Activities, maar het is niet duidelijk of deze al bevestigd is. De commissie vindt de realisatie van de White Cube in Zeeland een indrukwekkende ambitie, maar door het ontbreken van een concrete locatie en financiering op dit moment, tevens nog onzeker. Voor andere (nomadische) programmaonderdelen, zoals de samenwerkingen met EYE en Lowlands, zijn al concrete bevestigingen gegeven. Op basis van deze bevestigingen, in combinatie met de sterke artistieke visie en daadkrachtige houding van het Human Activities, heeft de commissie voldoende vertrouwen dat er een programma van artistiek-inhoudelijke kwaliteit zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als goed. De commissie is onder de indruk hoe Human Activities erin is geslaagd zijn artistieke visie van radicale omkering door te ontwikkelen. Dit komt tot uiting in het plan een White Cube in Zeeland te ontwikkelen, waarbij de plantagearbeiders uit Congo zullen bijdragen aan het regeneratief inzetten van kunst en een nieuwe sociale, economische en ecologische dynamiek te creëren, samen met de lokale Zeeuwse gemeenschap. Het programma is daarmee tot in de kern maatschappelijk gericht.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie meent dat Human Activities zijn doelgroepen duidelijk heeft geformuleerd, passend bij wat de afgelopen jaren als publiek is opgebouwd, en dat er sprake is van een overtuigende communicatie-aanpak. Minder overtuigend vindt de commissie de uitwerking van de aanpak voor de voor Human Activities nieuwe doelgroep ‘de afgehaakten’, mede omdat de beoogde lokale samenwerkingen daarvoor nog nauwelijks uitgewerkt of gerealiseerd zijn. Afgezien daarvan meent de commissie dat er sprake is van een grotendeels overtuigende communicatiestrategie die, samen met het bewezen vermogen van Human Activities om publiek en pers bij zijn activiteiten te betrekken, vertrouwen wekt dat het beoogde publiek zal worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Human Activities positioneert zich met zijn nomadische karakter op (inter)nationaal niveau en daarmee tot verschillende lokale en regionale contexten. Door middel van vele samenwerkingen lukt het Human Activities om verbinding te leggen met die verschillende gebieden. Het programma voor de komende jaren werkt toe naar de realisatie van een nieuwe White Cube in Zeeland, waarvoor de ambitie is om veel lokale netwerken aan te boren. Dit is tot nu toe deels gelukt. Human Activities wordt financieel ondersteund door partners waarmee ze samenwerkt, maar nog niet vanuit overheid en provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Human Activities gaat in op de beloning van kunstenaars en medewerkers. De aanvrager geeft aan het beleid te onderschrijven dat inzet op arbeidsvoorwaarden, groei en ontwikkeling van menselijk kapitaal. Dit wordt echter niet concreet gemaakt. Er worden enkele doelen geformuleerd, maar er wordt niet gereflecteerd op wat er nu nog niet goed gaat in de organisatie, wat nog beter kan, en in wat voor stappen er nodig zijn om dit te bereiken.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Uit de aanvraag blijkt hoe de GCC is geïmplementeerd. De aanvrager geeft blijk van de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie, die zijn uitgewerkt in reglementen. Human Activities geeft een reflectie op het eigen handelen, noemt verbeterpunten en geeft per verbeterpunt een stappenplan. Aandachtspunten zijn de actualisering van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de dubbelrol van een bestuurslid, die ook als curator in het programma is opgenomen.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als zeer goed. De missie van de organisatie is om een programma te creëren dat ongelijkheid opheft door kunst, door omgekeerde gentrificatie. Diversiteit en inclusie zijn verankerd in de missie, visie en activiteiten van Human Activities en binnen de organisatie zelf. Er worden duidelijke doelen en stappen beschreven, met name in het plan om breed publiek te bereiken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Human Activities ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.