Zone2Source

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie ziet in Zone2Source een pionier op het gebied van kunst en ecologie. Door haar expertise en de professionaliseringsslag van de laatste jaren, langdurige onderzoekstrajecten met wetenschappelijke partners en de impactvolle programmering zet het kunstpodium een geloofwaardige en relevante missie en visie neer. De commissie meent dat Zone2Source actuele onderwerpen overtuigend voor het voetlicht weet te brengen. Er is aandacht voor de activiteiten van Zone2Source in de pers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De komende jaren richt Zone2Source zich met haar programma op verdieping en verbreding in plaats van uitbreiding van de activiteiten. De commissie is van mening dat het programma aansluit op de artistieke visie van het podium dat in de verschillende programmaonderdelen terugkomt, zoals in Future Gardening en De invasieve exoot. De geselecteerde kunstenaars werken met dezelfde thema’s als Zone2Source en de commissie vindt de selectie dan ook samenhangend en passend bij het programmaplan. Zij heeft vertrouwen dat het beoogde artistieke programma zal worden gerealiseerd, mede door de professionaliseringsslag die het kunstpodium heeft doorgemaakt.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie ziet met name vernieuwing voor de instelling in de bedrijfsvoering en de stappen die zij de afgelopen jaren heeft gezet. Ook is zij van mening dat met de keuze van de thema’s voor het komende programma en de ecologische crisis waarin we ons bevinden, Zone2Source zich op inhoudelijk vlak overtuigend verhoudt tot maatschappelijke ontwikkelingen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert dat Zone2Source een communicatieadviseur in dienst heeft en publieksonderzoek doet. De commissie vindt echter de genoemde doelgroepen te breed en summier beschreven en mist daarnaast een koppeling tussen de beschreven doelgroepen en de middelen die Zone2Source daarvoor wil inzetten. Het kunstpodium heeft in de afgelopen jaren ‘community building’ een plek gegeven in het programma, maar de commissie mist een uitwerking van wat dit heeft opgeleverd en wat de werkwijze hieromtrent is. Zij heeft nog te weinig vertrouwen dat het podium het beoogde publiek aan zich weet te binden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij heeft waardering voor de samenwerkingen die Zone2Source aangaat, vaak van langdurige aard, met partners op verschillende gebieden en niveaus. Ook verbindt het podium zich aan buurtinitiatieven zoals Huis van de Wijk en Vrienden van het Amstelpark. De commissie vindt Zone2Source onderscheidend in de netwerkrol die het podium voor de lokale omgeving vervult, dat uit bovengenoemde samenwerkingen blijkt. Zone2Source wordt structureel ondersteund door landelijke en regionale fondsen.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. Zone2Source heeft omschreven welke stappen er in de afgelopen jaren zijn gezet om de code actief in het beleid te implementeren, bijvoorbeeld het laten doorlichten en aanpassen van de zzp-contracten door een arbeidsjurist. Voor de honorering en betaling van kunstenaars en personeel worden verschillende, passende richtlijnen gebruikt. Het kunstpodium reflecteert op de code door het benoemen van de verbeterpunten en het beschrijven van concrete stappen die de komende periode zullen worden gezet, zoals het ophogen van honoraria (terug te lezen in de begroting) en het in dienst nemen van het personeel.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zone2Source onderschrijft de GCC, hoewel slechts in grote lijnen wordt toegelicht hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. Taken, verantwoordelijkheden en termijnen van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het directiereglement die onlangs zijn geactualiseerd. De organisatie geeft aan actief te reflecteren, maar licht dit niet toe. Als verbeterpunt geeft de organisatie aan in de komende beleidsperiode meer bewust te willen sturen vanuit de GCC, de concrete invulling hiervan ontbreekt echter. Ook is er geen stappenplan in de aanvraag opgenomen.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als voldoende. Zone2Source verhoudt zich tot D&I in de gekozen thema’s en de kunstenaarsselectie. Daarbij worden bewuste keuzes gemaakt om verschillende perspectieven te presenteren, het is alleen niet helder op basis van welke criteria dit gebeurt. In relatie tot de programmering en het bereiken van publiek wordt er nagedacht over de samenstelling van het personeel en de partners waarmee wordt samengewerkt. Binnen het bestuur wordt gezocht naar een evenwichtige samenstelling op basis van expertise, gender en (culturele) achtergrond. Ook de betrokken vrijwilligers zijn divers. Uit bovenstaande is een beleid ten aanzien van D&I af te leiden, ook worden er verbeterpunten genoemd. Een concreet stappenplan en een doelgerichte aanpak zijn echter niet geformuleerd.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Zone2Source ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.