Tlön Projects

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Tlön Projects in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert het initiatief om een online bruikleencollectie van ongezien werk uit (privé)collecties samen te stellen. Uit eerdere programmering blijkt Tlön Projects aan te sluiten bij de praktijk van interessante kunstenaars en samenwerkingspartners, maar de commissie vindt de artistieke visie onvoldoende onderbouwd. Zo is het niet voldoende duidelijk hoe het nomadische podium zich verhoudt tot de actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst. De activiteiten zijn gebonden aan een beperkt netwerk van kleine instellingen. De commissie kan uit de aanvraag niet voldoende opmaken op welke wijze Tlön Projects haar ontwikkeling wil vormgeven en met welke collecties wordt samengewerkt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan van voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij meent dat het plan nog onvoldoende is uitgekristalliseerd. De commissie is van mening dat er te veel open eindjes zijn, waardoor ze geen inzicht krijgt in de programmering voor 2023. Er zijn nauwelijks referenties naar de collecties en bestaand werk en wat betreft nieuw werk worden partners en samenwerkingen met interessante kunstenaars genoemd, maar hoe de presentaties eruit gaan zien, wordt niet helder beschreven. Daarnaast is zij kritisch op het feit dat een te groot deel van de programmering nog niet is bevestigd, waardoor zij de plannen te vrijblijvend vindt. Hierdoor heeft zij te weinig vertrouwen dat er een kwalitatief goed programma zal worden gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin Tlön Projects een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt de omschrijving van de doelgroepen helder maar ook tamelijk algemeen van aard. De wijze waarop de instelling deze doelgroepen wil benaderen, is in de ogen van de commissie te zeer afhankelijk van de kunstpodia waarmee wordt samengewerkt. Uit de aanvraag blijkt niet voldoende of en in welke mate Tlön Projects hen bij het bereiken van publiek betrekt. De commissie is verder van mening dat de gestelde ambitie om de collecties voor een breed publiek open te stellen, te weinig terugkomt in het plan. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Tlön Projects aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt:
het concept van de denkbeeldige collectie is uniek, waarmee Tlön Projects een bijzondere positie bekleedt. Hoewel de instelling nomadisch is en derhalve niet aan een regio is gebonden, vindt de commissie dat de onderwerp- en locatiekeuze beter gemotiveerd kan worden in het programmaplan, zodat duidelijk wordt hoe het podium zich wil verhouden tot bestaande culturele infrastructuren en wat de meerwaarde van het initiatief zal zijn. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Tlön Projects net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.