Dutch National Portrait Gallery

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Dutch National Portrait Gallery in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: hoewel zij vindt dat The Dutch National Portrait Gallery een gedegen kijk op portretkunst heeft, vindt de commissie de onderliggende artistiek-inhoudelijke visie te mager. Thema’s als inclusiviteit en actualiteit staan centraal in de uitgangspunten van de organisatie, maar de commissie is kritisch op de te weinig diepgaande wijze waarop deze thema’s weerklank vinden in de activiteiten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de kwaliteit van de betrokken kunstenaars, maar vindt het programmaplan op artistiek-inhoudelijk niveau niet voldoende. De commissie meent dat door een gebrek aan inhoudelijk fundament het plan te zeer bestaat uit summier onderbouwde en te weinig samenhangende programmaonderdelen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin Dutch National Portrait Gallery een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij is kritisch op het feit dat de omschrijving van doelgroepen weinig blijk geeft van de ambities op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit. Bij de twee programmaonderdelen die uitgebreid zijn toegelicht heeft de commissie vertrouwen dat het publiek wordt bereikt, maar de overige programmaonderdelen zijn volgens de commissie te summier omschreven om vertrouwen op te baseren. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De bijdrage van Dutch National Portrait Gallery aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt de programmering en de artistiek-inhoudelijke visie van Dutch National Portrait Gallery te weinig onderscheidend van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren in Amsterdam. In de ogen van de commissie worden de geagendeerde onderwerpen vanwege de focus op portretkunst vanuit een te nauw perspectief belicht. Daarnaast vindt doet het gebrek aan een diepgravende en samenhangende visie op productie en presentatie afbreuk aan de potentiële relevantie van de organisatie binnen het veld. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Dutch National Portrait Gallery onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.