ROEM

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat ROEM met de tentoonstellingsruimte TROEF begeleiding en een podium biedt voor jonge makers. Ze vindt het een positieve ontwikkeling dat in de afgelopen periode de brede focus op creatieve makers verlegd is naar meer specifieke aandacht voor beeldend kunstenaars. Zij is echter van mening dat een scherp uitgewerkte artistieke visie ontbreekt, waardoor de programmering in haar ogen nog weinig onderscheidend is.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel de selectie van kunstenaars nog niet definitief is, heeft de commissie vertrouwen in de beschreven aanpak van ROEM, waarbinnen betrokken makers van het collectief een selectie maken aan de hand van bezoeken aan afstudeerexposities. De commissie is positief over het genoemde mentoringtraject met De Lakenhal maar is kritisch op de wijze waarop er inhoudelijk invulling aan gegeven wordt.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie meent dat ROEM een beeld heeft van de beoogde doelgroepen, maar dat deze nog vrij algemeen omschreven zijn. De commissie verwacht dat het beoogde publiek bereikt gaat worden, omdat er gewerkt wordt met meerdere kunstenaars per tentoonstelling die hun eigen achterban zullen betrekken.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie waardeert de positie die ROEM met de tentoonstellingsruimte TROEF inneemt. Het bieden van een podium en begeleidingstraject voor startende makers in Leiden vindt de commissie een goede toevoeging aan de lokale en nationale context. Als kanttekening plaatst zij dat de uitwerking van de voorgenomen samenwerking met andere kunstenaarsinitiatieven niet overtuigend is toegelicht.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De begroting is volgens haar op heldere en navolgbare wijze opgesteld. Zij is echter van mening dat de ureninzet van betrokkenen niet realistisch is ten opzichte van de werkzaamheden. Er zijn veel betrokkenen die allen weinig uren kunnen besteden aan het samenstellen en uitvoeren van de tentoonstellingen.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als voldoende. ROEM reflecteert overtuigend op de verschillende codes en de ambities zijn concreet en realistisch. De commissie is echter met het oog op de Fair Practice Code kritisch, aangezien er weinig uren berekend worden voor de werkzaamheden.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van ROEM voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.