W139

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als goed. W139 heeft volgens de commissie haar positie bestendigd als waardevol podium in het centrum van Amsterdam, waar kunstenaars ruimte wordt geboden om te experimenteren en (grote) dromen te verwezenlijken. Het kunstpodium heeft volgens de commissie daarbij een overtuigende visie op autonomie, zelforganisatie en collectiviteit. Zij meent dat W139 zich de afgelopen jaren na een periode van tegenslag succesvol heeft gereorganiseerd, zowel op het gebied van organisatie als programma. Dit leidde onder meer tot positieve recensies voor de activiteiten.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als goed. De commissie meent dat het plan, met onderdelen als het residency-programma en ‘para-siting’, naadloos aansluit op het uitgangspunt ‘Solidarity as Culture’. W139 brengt haar visie op solidariteit volgens de commissie overtuigend in de praktijk in de kunstenaarsselectie en de werkwijze van het curatorenteam. Door volgens het principe co-creatie veel ruimte te geven aan kunstenaars en hen op actieve wijze te faciliteren, creëert W139 een natuurlijk speelveld waar bijzondere samenwerkingen en tentoonstellingen kunnen ontstaan. Op basis van het verleden heeft de commissie vertrouwen in de haalbaarheid van de plannen.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als goed. W139 presenteert zich volgens de commissie als een reflectieve en flexibele organisatie waar actief meegedacht en meebewogen wordt met de tijdsgeest. W139 heeft een innoverende en agenderende visie op actuele maatschappelijke onderwerpen, zoals solidariteit en non-hiërarchische samenwerking.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie meent dat W139 helder voor ogen heeft wat haar doelgroepen zijn, waar bezoekers vandaan komen en hoe ze die inhoudelijk kan bedienen. W139 streeft geen grote publieksgroei na, maar zet vooral in op verdieping en verbreding van de bestaande doelgroepen. Volgens de commissie zet W139 de beschreven communicatiemiddelen daarbij op een passende manier in waardoor er vertrouwen is dat het beoogde publiek zal worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als goed. In de ogen van de commissie is W139 in een belangrijke en onderscheidende speler binnen de Amsterdamse culturele infrastructuur. Ze is actief als verbinder, met een groot en breed scala aan samenwerkingspartners, zowel binnen het culturele domein als daarbuiten. Het kunstpodium heeft op dit moment geen structurele lokale ondersteuning, maar er blijkt wel draagvlak uit de eerdere donaties en noodsteun van Stadsdeel Centrum.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. W139 onderschrijft de Fair Practice Code en beschrijft uitgebreid de huidige stand van zaken en welke stappen de afgelopen jaren zijn gezet. Ze heeft inhoudelijk gezien een concreet beleid op het naleven van de FPC. De organisatie reflecteert, beschrijft de ambities en heeft een duidelijk stappenplan.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. W139 onderschrijft de GCC. Ze geeft een toelichting op de werkwijze, vergaderfrequentie, samenstelling en aanwezige expertise in het bestuur. Er wordt jaarlijks door het bestuur een zelfevaluatie en een evaluatie van de directie georganiseerd. De reflectie op de code is summier en de organisatie formuleert geen verbeterpunten en geen stappenplan. Wel gaat W139 in 2024 concreet aan de slag met een bestuur-directiereglement.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als goed. Er is sprake van een actief en geïmplementeerd beleid op D&I. W139 reflecteert overtuigend op de code, er wordt teruggeblikt, ambities worden uitgesproken en er worden heldere doelen omschreven in relatie tot het verbeteren van D&I op het gebied van personeel, programma, publiek en partners. Er is een stappenplan geformuleerd in de vorm van concrete acties.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van W139 goed is en adviseert de aanvraag toe te kennen.