Sarmad

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Sarmad in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert de ontwikkeling die Sarmad doormaakt. Het podium is sinds covid een platform dat vooral online actief is. Sarmad snijdt actuele thema’s aan die op een alternatieve, filosofische, niet-westerse manier worden benaderd. Volgens de commissie heeft zij een heldere artistieke visie die doorwerkt in de programmering. De commissie ziet dat Sarmad relevante en urgente onderwerpen niet schuwt, maar vindt ze niet altijd even toegankelijk gebracht.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie vindt het programmaplan interessant en relevant. In het filosofische, experimentele karakter van het plan schuilt zowel de kracht als de zwakte. De activiteiten sluiten volgens de commissie goed aan bij de thematiek, maar zijn niet altijd duidelijk uitgewerkt. Het geschetste raamwerk voor de activiteiten en de programmering uit het recente verleden bieden de commissie evenwel voldoende vertrouwen dat de beoogde programmering in 2024 zal worden gerealiseerd. 

De mate waarin Sarmad een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel het beoogde publiek gedetailleerder hadden kunnen worden omschreven, is het communicatieplan goed uitgewerkt. De commissie heeft er vertrouwen in dat op basis van het publieksplan het beoogde publiek zal worden bereikt. 

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Sarmad voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.

De bijdrage van Sarmad aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Gezien de samenwerkingen met relevante partners, is de commissie van mening dat Sarmad zich een plek heeft verworven in de Rotterdamse culturele infrastructuur en van toegevoegde waarde is. Daarnaast waardeert de commissie de onderscheidende artistiek-inhoudelijke visie van Sarmad.