Hybridity in Liminal Space

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Hybridity in Liminal Space (HILS) in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Volgens de commissie blijkt uit de manifestachtig geformuleerde inhoudelijke uitgangspunten een potentiële relevantie voor het veld van de beeldende kunst, maar is de artistiek-inhoudelijke visie nog te weinig uitgekristalliseerd.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als voldoende. Zij stelt dat het programmaplan nog weinig concreet is ingevuld en dat de beschrijving van de activiteiten weinig specifiek is. De commissie waardeert echter de aansprekende methodiek, met name de Program Tool Box, waarmee het programma wordt vormgegeven. Daarnaast weegt de positieve waardering van het track record van de inhoudelijk betrokkenen voor de commissie mee, waardoor zij wel vertrouwen heeft dat het programma wordt gerealiseerd.

De mate waarin HILS een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij meent dat de beschrijving van het publiek te globaal is en dat uit de aanvraag niet blijkt dat HILS een voldoende scherp beeld heeft van wie het boogde publiek is. Zo worden er volgens de commissie te veel aannames gedaan en is het programma te weinig concreet uitgewerkt, waardoor zij geen vertrouwen heeft dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De bijdrage van HILS aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Aangezien de beoogde samenwerkingen volgens de commissie nog te weinig concreet zijn, vindt de commissie dat HILS zich niet op overtuigende wijze verhoudt tot de lokale en/of regionale culturele context en infrastructuur. Hoewel de commissie meent dat er meer kunstinstellingen zijn die programma’s maken rondom de representatie van bi-culturele makers met een autodidactische achtergrond, waardeert de commissie dat HILS de inclusie van deze groep tot haar uitgangspunt maakt. Hierdoor weet HILS zich volgens de commissie te onderscheiden van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen de regio Amsterdam.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van HILS net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.