Stichting Reverb

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. De artistieke visie van Stichting Reverb is medium specifiek en gericht op kunst, wetenschap en technologie. De commissie vindt het podium met deze visie onderscheidend en heeft waardering voor de positie die Stichting Reverb inneemt op het grensvlak van beeldende kunst. Wel mist zij een stevigere inbedding in het hedendaagse beeldende kunst discours. De aanvraag geeft weinig inzicht in de vertaling van de visie in de activiteiten van de afgelopen 2 jaar. Er is waardering van derden, met name afkomstig van platforms die zich richten op het grensgebied van kunst, muziek en technologie.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Het programmaplan sluit aan op de missie en visie, maar de commissie meent dat de beschreven nieuwe inzichten over thematiek duidelijker in de programmering terug hadden kunnen komen. Stichting Reverb geeft aan op zoek te gaan naar een vaste plek en daarmee af te stappen van het nomadische karakter van de instelling. De commissie ziet dit nomadische karakter als een belangrijk onderdeel van de instelling en leest in de plannen, visie en missie onvoldoende terug wat deze verandering teweeg zal brengen. De genoemde kunstenaars vindt de commissie passend bij de plannen, maar er is nog geen bevestiging dat de kunstenaars ook daadwerkelijk zullen deelnemen. Daardoor heeft de commissie nog twijfels bij de uitvoerbaarheid van de plannen.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Stichting Reverb wil stappen zetten op organisatorisch niveau, door te professionaliseren moet de werkdruk worden verminderd. Ook ziet de commissie dat Stichting Reverb zich met sommige van de gekozen thema’s verhoudt tot maatschappelijke ontwikkelingen. In het programmaplan ziet de commissie met name vernieuwing in de oprichting van het experimentele AV-label en het programmeren in de openbare ruimte. Wel merkt de commissie op dat de genoemde innovatieve kwaliteiten tot uiting komen in onderdelen van de aanvraag die nog moeten plaatsvinden of nog niet zijn afgerond. De uitwerking ervan moet nog blijken.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De doelgroepen die Stichting Reverb beschrijft zijn passend bij het plan, maar slechts summier beschreven. Ook wordt niet toegelicht welke communicatiestrategie gebruikt wordt om de verschillende doelgroepen te bereiken en welke middelen de aanvrager hierbij inzet. De commissie waardeert het voornemen een medewerker educatie & inclusie aan te nemen om projecten onder de aandacht te brengen bij een publiek dat weinig naar kunstevenementen komt. Hoewel de aanvrager samenwerking opzoekt met verschillende instellingen die in hetzelfde interessegebied zitten, meent zij echter dat het publieksbereik te veel leunt op het bereik van de samenwerkingspartners en dat Stichting Reverb nog te weinig overtuigt met het eigen communicatieplan.

De lokale en regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie heeft waardering voor de vele samenwerkingspartners van Stichting Reverb. Door de medium specifieke focus meent de commissie dat de instelling zich voldoende onderscheidt van andere podia in de omgeving. Wel vindt de commissie dat Stichting Reverb bij de projecten waarvoor is samengewerkt niet altijd goed zichtbaar of herkenbaar is. Stichting Reverb wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Stichting Reverb betaalt kunstenaars eerlijke honoraria en ook het personeel wordt marktconform betaald. Deze personeelskosten zijn inzichtelijk gemaakt in de begroting. Er is sprake van enige reflectie op de overuren van medewerkers. Het externe bureau is positief over de gemaakte professionaliseringsslag die in 2025 zal worden afgerond. Hoewel er geen doelstellingen of stappenplan zijn opgesteld en er daardoor weinig inzicht is in het beleid omtrent FPC, overtuigt de beschreven professionaliseringsslag voldoende.

De omgang met de Governance Cultuur Code (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Stichting Reverb geeft aan de GCC te onderschrijven. In de aanvraag wordt echter summier toegelicht op welke wijze de instelling de code implementeert in haar beleid. De aanvraag biedt weinig inzicht in het functieprofiel van de raad van toezicht. Hoewel er wel sprake is van enige reflectie op de code, zijn er geen stappenplan of heldere verbeterpunten geformuleerd.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Stichting Reverb heeft helder toegelicht op welke wijze zij de code D&I wil implementeren in haar beleid en beschrijft dit beleid te willen doorvoeren in alle lagen van de organisatie. De aanvraag overtuigt echter minder in hoe het beleid op dit moment al actief is geïmplementeerd. Ook zijn er onvoldoende concrete doelstellingen geformuleerd. De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang.

Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Reverb net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.