Willem Twee muziek en beeldende kunst

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Willem Twee de ambitie heeft om beeldende kunst te verankeren in de maatschappij en meer ruimte te bieden aan interdisciplinariteit. Zij meent dat daarmee de artistiek-inhoudelijke visie enigszins is verduidelijkt ten opzichte van het verleden, maar dat de uitwerking van de pijlers ‘interdisciplinariteit’ en ‘monumentaliteit’ nog niet scherp en actueel genoeg is. Er zijn een aantal interessante tentoonstellingen gerealiseerd, maar de commissie herkent in de afgelopen programmering te weinig een coherent geheel. De commissie vindt het positief dat er aandacht is voor de activiteiten in zowel lokale als landelijke media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie meent dat de thema’s waaraan de verschillende programmaonderdelen worden opgehangen interessant zijn, maar dat de aansluiting op de eerdergenoemde pijlers niet duidelijk genoeg naar voren komt. Hoewel zij kwaliteit ziet in de geselecteerde kunstenaars, ontbreekt in haar ogen in de selectie nog een duidelijke samenhang. Door de concrete uitwerking van het programma heeft de commissie wel vertrouwen in de uitvoerbaarheid.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie vindt het positief dat Willem Twee kiest voor aanscherping en verdieping van het programma, bijvoorbeeld door de keuze voor minder tentoonstellingen om professionaliteit te bevorderen en het werken met een vaste curator. Zij mist echter vernieuwing in de programmering. Hoewel Willem Twee beoogt met de keuze van de thema’s meer in verbinding te staan met actuele maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, komt dat volgens de commissie in de invulling van de activiteiten nog niet overtuigend naar voren.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Willem Twee benoemt summier en algemeen de doelgroepen en koppelt deze niet aan een heldere communicatiestrategie. Ook de genoemde middelen overtuigen niet geheel, zo vindt de commissie bijvoorbeeld de methode van kleurcodes onduidelijk en de persoonlijke aanpak in de communicatie te waarderen maar niet genoeg uitgewerkt. Wel vindt zij het positief dat Willem Twee een publieksonderzoek wil uitvoeren, meer budget wil investeren en een marketingmedewerker wil aannemen.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie meent dat Willem Twee met een scherpere beeldende kunstprogrammering nog meer onderscheidend zou kunnen zijn ten opzichte van andere instellingen in de regio Noord-Brabant. De commissie is positief over het feit dat Willem Twee zich verbindt aan de omgeving door samen te werken met verschillende lokale en regionale partners. De organisatie wordt ondersteund door de gemeente en provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. Willem Twee geeft aan de Fair Practice Code actief te implementeren en benoemt de vijf kernwaarden. De organisatie heeft de laatste tijd naar aanleiding van een gevolgde workshop diverse verbeteringen doorgevoerd. Willem Twee streeft een professionele beroepspraktijk als organisatie na.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Hoewel Willem Twee aangeeft de GCC te onderschrijven en jaarlijks op de toepassing te reflecteren in het jaarverslag, blijft onduidelijk hoe deze precies is geïmplementeerd. Er worden geen verbeterpunten aangedragen en een stappenplan ontbreekt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. In relatie tot de code D&I is Willem Twee nog zoekende, dit blijkt ook uit de aanvraag waar nauwelijks bewustzijn of beleid is over diversiteit en inclusie in het programma, de partners en het publieksbereik. Er wordt externe hulp ingeschakeld, die uitkomst zou kunnen bieden om verbeterpunten en een helder stappenplan te formuleren.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Willem Twee muziek en beeldende kunst net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.